BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niesler Andrzej
Title
Ewolucja paradygmatu datacentrycznego w aspekcie integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw
Evolution of the Data-Centric Paradigm in Management Information Systems Integration
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (10), 2007, nr 1150, s. 149-158, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego
Keyword
Sieć teleinformatyczna, Systemy informatyczne, Zintegrowane systemy informatyczne
Teleinformation network, Computer system, Information integrated system
Note
summ.
Abstract
Wyjaśniono pojęcie paradygmatu datacentrycznego, który zakłada centralną pozycję danych w modelu systemu informatycznego. Zanalizowano czynniki wpływające na zmianę paradygmatu datacentrycznego, jakie spowodował rozwój technologii sieciowych i tendencja do integrowania systemów informatycznych. Przedstawiono własności danych udostępnianych w ramach sieci globalnych (w środowisku rozproszonym). Wśród wymienionych cech znalazły się: heterogeniczność, rozproszoność, semistrukturalność, nietrwałość, niska wiarygodność, zmienny poziom jakości. Omówiono integrowanie systemów informatycznych na poziomie zasobów danych. Współdziałanie systemów polega, w tym przypadku, na zapewnieniu wzajemnej dostępności i współdzielenia informacji. Opisano także prognozowane kierunki przyszłych zmian oraz wpływ ewolucji paradygmatu na proces integracji.

The data-centric paradigm is one of the most important and commonly used engineering approach. In the age of global networks, distributed processing and rapid information interchange, the data characteristics have altered, and so has altered the data-centric paradigm. The change has crucial impact on the process of management information systems' integration and should be taken into consideration not only by information or integration officers, but also enterprise executives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Britton Ch., IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems, Addison-Wesley, Upper Saddle River 2001.
  2. Grosh G., Data Imperatives: Patterns in EAI Behavior, "Business Integration Journal" 2001, September, Dallas.
  3. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Myerson J., The Complete Book of Middleware, Auerbach Publications, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida 2002.
  5. Niesler A., Metajęzyk XML i wbudowane bazy danych w procesie integrowania systemów informatycznych, AE, Wrocław 2005.
  6. Rajive J., Data-Oriented Architecture, Real-Time Innovations, Inc., www.rti.com. 2006.
  7. Schneider S., The Data-Centric Future, Real-Time Innovations, Inc., www.rti.com. 2006.
  8. Stefanowicz B. Informacja, SGH, Warszawa 2004.
  9. Tannenbaum A., Metadata Solutions. Using Metamodels, Repositories, XML, and Enterprise Portals to Generate Information on Demand, Addison-Wesley, Upper Saddle River 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu