BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasowicz Stanisław
Title
Główne uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa
The Main Conditions of the Competitiveness of Agriculture in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 202-207, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Konkurencyjność rolnictwa, Czynniki rozwoju gospodarczego, Środowisko przyrodnicze
Agricultural competitiveness, Factors of economic development, Natural environment
Note
summ.
Abstract
Polska jest krajem o stosunkowo dużym potencjale rolnictwa, wyznaczonym przez warunki przyrodnicze. Jednak o stopniu jego wykorzystania, zróżnicowaniu regionalnym, a także o konkurencyjności, w sposób istotny decydują również warunki organizacyjno-ekonomiczne. Na podstawie danych statystycznych GUS i badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, przedstawiono ważniejsze uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa, w aspekcie poprawy wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego.

The paper presents the main conditions of the competitiveness of agriculture in Poland. They were assessed from the point of view oj the use of the production potential of the sector. The key sources of information were statistical data of the Central Statistical Office and the research results of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute in Puławy. It was found that a number of the natural conditions is of an objective nature. The measures aimed at increasing the competitiveness of agriculture in Poland should lake into account the present state of agriculture, its intensity and specific character. They must be adjusted to the existing natural and organization-economic conditions and the specificity of the region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Faber A. 2001: Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski. Biul. Inform. IUNG, Puławy, 15, 4-9.
 2. GUS 2007: Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2007 r. Warszawa.
 3. Igras J., Lipiński W. 2006: Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce. Raporty PIB. 1UNG-P1B Puławy, 3, 71-79.
 4. Kapusta F. 2007: Pozycja rolnictwa polskiego w UE-25. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. l, 215-218.
 5. Klepacki B. 2007: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego. Rocz. Nauk. SERiA, t.IX, z.l, 231-235.
 6. Krasowicz S., Kopiński J. 2006: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, z.3, 81-99.
 7. Krasowicz S. 2007: Możliwości zwiększania produkcji zbóż w Polsce. [W:] Czy grozi Polsce kryzys zbożowy w świetle pozarolniczego wykorzystania ziarna? (red. B. Klepacki) Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2006: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
 9. Stuczyński T. i in. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i raporty. IUNG-PIB, Z.7, 77-115.
 10. Terelak H. i in. 2000: Środowisko glebowe Polski i racjonalne użytkowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Pam. Pul., z. 120/11: 455-469.
 11. Zbiorowa. 2005: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu