BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska Izabela, Puślecki Damian
Title
Udział producentów rolnych w systemach jakości żywności -aspekty konkurencyjności
The Farmers' Participation in the Food Quality System -the Aspects of Competitiveness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 245-248, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Systemy jakości, Jakość produktów żywnościowych, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Agricultural production, Quality systems, Food quality, Rural Development Plan
Note
summ.
Abstract
Autorzy poruszyli problemy związane z uczestnictwem producentów rolnych w systemach ochrony jakości żywności. Zwrócili uwagę na przesłanki, których spełnienie wymagane jest do objęcia formami wsparcia finansowego w ramach realizacji nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozważania autorów w pierwszej kolejności dotyczyły charakterystyki systemu gwarantowanej tradycyjnej specjalności, chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych oraz wsparcia finansowego. Pracę zamykają rozważania końcowe stanowiące próbę oceny dostępności tej formy pomocy dla polskich producentów rolnych, w świetle obowiązujących przepisów prawa.

This article concerns the problems of Polish farmers ' participation in the food quality system. Elaboration pays attention to the financial support from the new Rural Development Program 2007-2013. The main aim of this paper is an evaluation of availability of this form of financial assistance in actual regulation for Polish agricultural producers. The considerations present short characteristic of Guaranteed Traditional Speciality System, Protected Designations of Origin, Protected Geographical Indications and connected with them possibilities of financial support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Nie tylko oscypek. 2008: Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 1-2, s. 24-26.
  2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Dz. U. 2005, Nr 10, poz. 68.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. Dz. U. L 93, z 31.3.2006, s. 1.
  4. Rozporządzenie Rady nr 510 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7. dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania " Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lala 2007-2013. Dz. U. Nr 20 poz. 119.
  7. Stankiewicz D. 2005: Produkty regionalne i tradycyjne. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, 1146, 1-10.
  8. www.minrol.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu