BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniak Mariola
Title
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem systemu obszarów chronionych
Sustainable Development of Rural Areas Taking into Consideration the System of Protected Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 369-373, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Obszary chronione, Rolnictwo ekologiczne
Sustainable development, Village, Modernisation of the rural area, Protected area, Ecological agriculture
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono założenia zrównoważonego rozwoju oraz scharakteryzowano rolnictwo ekologiczne i integrowane jako formę zrównoważonego gospodarowania na obszarach wiejskich i chronionych.

The strategy of sustainable development has on aim the assurance of ecological, economic and social equilibrium. According to this principle agriculture should use the natural supplies of environment keeping all its functions. Satisfying social expectations related to environment protection and farmers interests is not easy. One of the instruments connecting the ecological and productive functions of agriculture is organic farming and integrated agriculture. It is specially important on protected areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia. Annales UMCS, Sec. E, 60, 71-91.
 2. Baranowski M., Makomska-Juchiewicz M. 2004: System ostoi siedliskowych NATURA 2000 w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Chmielewski T.J. (red.) Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce. Zesz. Nauk. PAN, 38, 35-49.
 3. Baum R. 2000: Przesłanki zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, T. II, z. 5, 36-41.
 4. Duer I., Fotyma M., Madej A. 2004: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. FAPA, Warszawa, ss. 92.
 5. GUS, 2006: Roczniki Statystyczne oraz materiały i opracowania statystyczne.
 6. Harasim A. 2000: Gospodarowanie zrównoważone na poziomie pola produkcyjnego. Rocz. Nauk. SERiA, T. II, z. 5, 177-181.
 7. Janowska-Biernat J., Golinowska M. 2006: Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 1990-2005. Zesz. Nauk AR Wroclaw, Rolnictwo 87, z. 540: 195-201.
 8. Kozłowski S. 2004: Ochrona różnorodności biologicznej i georóżnorodności, jako element zrównoważonego rozwoju Europy. Zesz. Nauk. PAN, 38, 13-34.
 9. Krasowicz S. 1996: Analiza i ocena gospodarstw ekologicznych, integrowanych i tradycyjnych w rejonie Polski pn.-wsch. na tle warunków przyrodniczych i ekonomicznych rolnictwa. IUNG Puławy, ser. H, U, ss. 118.
 10. Kuś J. 1996: Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne. Mat. Szkol. 45/95 IUNG Puławy, ss.62.
 11. Liro A. 2003: Program rolnośrodowiskowyjako instrument wielofunkcyjnego rozwoju wsi i ekologizacji polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 2 (119), 96-117.
 12. Luczka-Bakula W. 2000: Ekologicznie zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i jego uwarunkowania. Rocz. Nauk. SERiA, T. II, z. 4, 204-208.
 13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2006: MRiRW, Warszawa, ss.128.
 14. Runowski H. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 1: 94-102.
 15. Runowski H. 1996: Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 16. Stolze M., Piorr A., Haring A., Dabbert S. 2000: The Environmental Impacts of Organie Farming in Europe. Organic Farming in Europe: Economics and Policy, Stuttgart: University of Hohenheim, vol. 6, 23-90.
 17. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2005: Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. MRiRW, Warszawa, ss. 92.
 18. Wicki L. 2000: Rozwój obszarów wiejskich a ochrona środowiska i krajobrazu. Rocz. Nauk. SERiA, T. II, z. 4,209-214.
 19. Vereijken P. 1997: A methodical way of prototyping integrated and ecological arable farming systems (I/EAFS) in interaction with pilot farms. Perspectives for Agronomy, Developments in Crop Science 25, Elsevier, Amsterdam, 293-308.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu