BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ludzie organizacji opartych na wiedzy
People in Knowledge-Based Organisations
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 765, s. 29-51, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Organizacje uczące się, Przegląd literatury
Knowledge-based economy, Knowledge management, Intellectual capital, Learning organisations, Literature review
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę właściwości ekonomii bazującej na wiedzy, oraz jej wpływu na otoczenie. Zaprezentowano organizację opartą na wiedzy – w szczególności jej najbardziej charakterystyczne cechy: strukturę zasobów i inwestycji w niematerialne aktywa, zarządzanie wiedzą, tworzenie relacji z otoczeniem, strukturę organizacyjną, oraz specyficzną rolę i zakres ludzkiej pracy.

This article begins with an analysis of the attributes of the knowledge-based economy and their influence on the surrounding environment, followed by an incisive characterisation of knowledge-based organisations in terms of their particular distinguishing features - structure of resources and investment in intangibles, knowledge management, shaping relations with the surrounding environment, organisational structure, and also the specific role and scope of people's jobs. The main part of the article addresses the evolution of the employment model and also the human resources of a knowledge-based organisation. The discussion is supplemented by a presentation of the competencies of knowledge workers and network leaders, and also a description of the role of knowledge brokers. In the conclusion, the authors characterise the challenges facing personnel management in knowledge-based organisations and also describe the benefits of knowledge management at the employee and organisational level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak Z. [2004], Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 2. Bal-Woźniak T. [2005], Kapitał intelektualny i kierunki wspomagania jego rozwoju [w:] Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, red. E. Skrzypek, t. l, UMCS, Lublin.
 3. Bratnicki M., Kozłowski R. [2003], Nadzór korporacyjny jako niezbędny element przedsiębiorczości strategicznej [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, t. 2, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 4. Chełpa S. [2005], Kierowanie ludźmi w relatywizowanym i dynamicznym świecie organizacji [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 5. Chmiel N. [2003], Przywództwo i zarządzanie [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 7. Evans P., Pucik V., Barsoux J. [2002], The Global Challenge Framework for International Human Resource Management, McGraw-Hill, London.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2004], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 9. Handy C. [1998], Wiek przezwyciężonego rozumu, Wig Press, Warszawa.
 10. Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005 [2005], red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin.
 11. Kozioł L. [2004], Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej [w:] Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, red. E. Skrzypek, t. l, UMCS, Lublin.
 12. Lisiecka K. [2004], Kompetencje personelu kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej firmy [w:] Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, red. E. Skrzypek, t. l, UMCS, Lublin.
 13. Maciąg J. [2003], Rola kompetencji pracowników w kreowaniu wartości firmy [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, red. E. Skrzypek, t. l, UMCS, Lublin.
 14. Makin P., Cooper С., Сох С. [2000], Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
 15. Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 16. Milczyńska-Kowalska M., Partycki S. [2003], Pracownicy wiedzy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, red. E. Skrzypek, t. l, UMCS, Lublin.
 17. Morawski M. [2002], Identyfikacja metod zarządzania pracownikami wiedzy [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, red. W. Cieśliński, t. 2, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 18. Morawski M. [2005], Ilościowe zarządzanie wiedzą -podejście zachodnie [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 19. Perechuda K. [2005a], Systemy CRM oparte na zarządzaniu wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 20. Perechuda K. [2005b], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy [2002], red. W. Cieśliński, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 22. Psychologia pracy i organizacji [2003], red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 23. Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego [2003], t. 2, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 24. Sarnecki W. [1998], Prolegomena do teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 25. Sikorski C. [2005], Wymagania stawiane pracownikom w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, red. E. Skrzypek, t. 2, UMCS, Lublin.
 26. Skyrme D. J. [1999], Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, But-terworth Heinemann, Oxford.
 27. Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004 [2004], red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin.
 28. Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003 [2003], red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin.
 29. Warner M., Witzel M. [2005], Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 30. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji [2005], red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 31. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2005], red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu