BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Feliks, Kołodziejczak Włodzimierz
Title
Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie - próba symulacji skali zjawiska w przekroju województw
Hidden Unemployment in Polish Agricultural Sector -Simulation of this Problem Agriculture in Provinces
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 441-447, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Bezrobocie ukryte, Zatrudnienie w rolnictwie
Agriculture, Concealed unemployment, Employment in agricultural sector
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest oszacowanie skali zmian na polskim rynku pracy przy założeniu, że udział pracujących w polskim rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących kształtowałby się na poziomie zbliżonym do państw UE-15. Przoprowadzona symulacja wykazała, że dla osiągnięcia efektywności pracy w rolnictwie zbliżonej do tych państw, konieczne jest zapewnienie pozarolniczych miejsc pracy osobom, które miałyby zaprzestać pracy w rolnictwie.

The purpose of the article was estimation of changes in the Polish labour market on the assumption that the level of employment in agriculture would be closed to the European Union countries with different level of labour input: 5%, 10%, 15% in national economy. Research proved that decrease of employment in agriculture to level which is in European Union (EU-15) would induce important problems in labour market without new workplaces. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2003: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  2. Frenkel I.2002: Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996- 2000. Wieś i Rolnictwo 3: 116.
  3. Kabaj 2003: Dezaktywizacja Polski. Polityka Społeczna. Nr 8.
  4. Kołodziejczak W. 2006: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Maszynopis rozprawy doktorskiej, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej AR Poznań.
  5. Poczta W. 1998: Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Red. M. Sznajder. Poznań.
  6. Poczta W., Kołodziejczak M. 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.
  7. Poczta W., Wysocki F. 1999: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Studia Regionalne. RCSS, Poznań.
  8. Rocznik Statystyczny Województw 2002. 2003: GUS, Warszawa.
  9. Socha M., Sztanderska U. 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu