BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goździńska Anna
Title
System gospodarowania odpadami komunalnymi
The System of Municipal Solid Waste Management
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 3, s. 49-60, summ.
Keyword
Gospodarka odpadami, Odpady komunalne
Waste management, Commercial wastes
Abstract
Artykuł jest próbą analizy pojęcia „system gospodarowania odpadami komunalnymi", wskazania jego cech, elementów składowych, a także zależności, które między nimi występują. Wykorzystano w nim ustalenia, jakie zostały dokonane w nauce organizacji i zarządzania, prakseologii, prawa, ekonomii, a także socjologii służące do identyfikowania systemów oraz ich organizacji i funkcjonowania. Pozwoliło to autorce na pełniejszą identyfikację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz określenie roli, jaką odgrywają w nim organy gminy, na którą ustawodawca nałożył obowiązek budowy tego systemu. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to analyse the notion of the "system of municipal solid waste management" and to specify its features, constituent components and the dependencies between them. It uses the findings of the science of organisation and management, praxeology, law, economics, as well as sociology which are used to identify systems, as well as their organisation and functioning. This enabled the author to more fully identify the system of municipal solid waste management and define the role played in it by the municipal authorities, which the legislator obligated to build such a system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P. Ambrożewicz, Zwarty system zagospodarowania odpadów, Białystok 1999, s. 11.
 2. A. Chełmoński, Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym, w: L. Kieres (red. nauk.). Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005, s. 537-548.
 3. B. Dziadkiewicz, Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami w gminie. Wzory regulaminów, uchwal, zarządzeń i decyzji z komentarzem, Warszawa 2006, s. 43-59.
 4. A. Goździńska, Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, „Prawo i Środowisko" 2007/3 (51), s. 53-54.
 5. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa1999, s. 86.
 6. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa 1997, s. 13.
 7. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Wrocław 1965, s. 107.
 8. G. Marshall (red.), M. Tabin (red. nauk. polskiego wyd.), Słownik socjologu i nauk społecznych, Warszawa 2005, s. 373.
 9. R. Milewski (red.). Elementarne zagadnienia ekonomii, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 25.
 10. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Kraków 2002, s.112-114.
 11. Polityka Ekologiczna Państwa, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008, s. 32.
 12. W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2006 s. 88.
 13. W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz, Warszawa 2006, s. 75).
 14. P.A. Samuelson, WD. Nordhaus, Economics, wyd. 13, Nowy Jork 1989, s. 833-834.
 15. E. Soból (red.). Maty słownik języka polskiego, Warszawa1993, s. 900.
 16. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005, s. 22.
 17. M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności i innych praw podmiotowych jednostki, Poznań 1995, s. 43.
 18. E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 53-57.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu