BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glabiszewski Waldemar
Title
Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczno-empiryczne
Pro-Innovative Activity as the Factor Influencing Enterprise Success - Theoretical and Empirical Approach
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 75-83, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Keyword
Skłonność do innowacji, Strategia sukcesu, Badania ankietowe
Tendency to innovation, Success strategy, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Autor, w części teoretycznej przedstawił działania, jakie powinny być podejmowane przez przedsiębiorstwo w ramach logicznego ciągu: od aktywności proinnowacyjnej, poprzez kreowanie i wdrażanie innowacji umożliwiających zdobywanie przewagi konkurencyjnej, aż do zdobycia wyników gwarantujących osiągnięcie założonych celów i ostatecznie sukces rynkowy. W części praktycznej przedstawił wyniki badań dotyczących aktywności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, w ramach działalności proinnowacyjnej.

The paper is of theoretical and empirical character. The theoretical part is an attempt to point out the role of company's pro-innovative activity for its market success. The empirical part of the paper presents the research findings concerning different signs of proinnovative activities undertaken by enterprises of Kujawsko-pomorskie region. Moreover, this part of the paper identifies some innovative undertakings of analysed companies and also their results which may be important sources of the competitive advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Haffer M., Zakres, efekty i bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Analiza innowa-cyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, red. M. Haffer, R. Haffer, Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007.
  2. Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2002.
  3. Janasz W., Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego T. (DXX) 446, USz, Szczecin 2003.
  4. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
  5. Strużycki M., Globalizacja rynków a przemiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, UMK, Toruń 1999.
  6. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu