BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szadziewska Arleta
Title
Rachunkowość jako źródło informacji ekologicznych w przedsiębiorstwie
Environmental Accounting as a Source of Environmental Data for the Company
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 127-139, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość jako system informacyjny, Informacja ekologiczna, Ochrona środowiska
Accountancy as information system, Ecological information, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono źródła informacji ekologicznych tj. monitoring środowiskowy, ogólnokrajowa sprawozdawczość statystyczna, sprawozdawczość podmiotów gospodarczych, informacja urzędowa, badania naukowe, banki informacji regionalnych oraz informacja nieoficjalna gromadzona przez ruchy społeczne i obywateli. W szczególności skupiono się na roli rachunkowości, która może stanowić ważne źródło pozyskiwania informacji na temat działalności przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na środowisko przyrodnicze.

The efficient functioning and development of a company depends on delivered data, necessary in the decision-making process. Among them, the environmental data are of increasing importance, witch enables the active management of a company. Thus, the paper aims to present different sources of ecological information, in particular the role of accounting, which can measure and identify both natural resources, costs and benefits from their exploitation as well as their protection. It can also be a valuable source of information about the company's influence on the natural environment and on the results of various activities leading to its protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Becla A. (2005), Niedoskonałości procesu komunikowania i wykorzystania informacji ekologicznej a zanieczyszczenia przestrzeni informacyjnej w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Ekonomia i Środowisko nr 1.
 2. Borys G. (2001), Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna, Materiały na konferencję: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, AE w Krakowie.
 3. Borys T., Rogala P. (2002), (red.), Jak opracować raport środowiskowy, Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra.
 4. Burritt R. L., Hahn T., Schaltegger (2002), Towards a comprehensive framework for environmental management accounting, Australian Accounting Review 2002.
 5. Burzym E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości w 2000 г., Zeszyty Teoretyczne RN Stowarzyszenia Księgowych w Polsce T. XVI, Warszawa.
 6. Famielec J., Stępień M. (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, AE Kraków.
 7. Kobyłko G. (2000), (red.), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Kryk B. (2005), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 9. Majchrzak I. (2004), Miejsce rachunkowości ekologicznej w systemie informacyjnym rachunkowości, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin.
 10. Majchrzak I. (2006), Koszty ochrony środowiska, a rachunek kosztów przedsiębiorstw energetycznych, rozprawa doktorska, materiał powielony, Szczecin.
 11. Marcinkowski P. (2003), Informacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 618, Kraków
 12. Poskrobko B. (l 998), Zarządzanie środowiskiem, PWE.
 13. Sawicki K. (1996), Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne RN Stowarzyszenia Księgowych w Polsce T. 35, Warszawa.
 14. Skrzywan S. (1968), Podstawy rachunkowości, Warszawa.
 15. Stępień M. (2003), Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych, Materiały na konferencję: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków-Zakopane.
 16. Szadziewska A. (2006), Rachunkowość środowiskowa w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z. (red.), Katowice.
 17. Szadziewska A. (2007a), Podejmowanie działań proekologicznych a koszty środowiska w dużych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego-wyniki badań ankietowych, Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27 "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Szadziewska A. (2007b), Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w systemach rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną, gaz i wodę - wyniki badań empirycznych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4, Sopot.
 19. Turyna J. (1997), System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Zubalewicz A. (2005), Zadania rachunkowości w dziedzinie pomiaru rozwoju zrównoważonego, Ekonomia i Środowisko nr l.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu