BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Silska-Gembka Sylwia
Title
Problem pomiaru wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych w świetle regulacji obowiązujących w Niemczech
Valuation of the Financial Positon for Long-Term Contract's Realization Under the Rules of GERMAN GAAP
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 105-118, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Wynik finansowy, Kontrakty długoterminowe, Zasady rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial performance, Long-term contracts, Accounting principles, International Accounting Standards (IAS)
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Przedstawiono metody pomiaru wyniku finansowego z umów długoterminowych w świetle regulacji obowiązujących w Niemczech tj. GERMAN GAAP i MSR 11. Dokonano oceny tych metod w kontekście zachowania nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zaprezentowano konsekwencje stosowania tych metod.

There are two regulations for long- term contract's accounting in Germany: IAS 11 used for consolidated financial statements of companies traded on the stock exchange and HGB binding on the others. The commensurability is the most significant accounting principles for IAS 11, while the prudence is for german regulations. It determines the lack of the comparability of the financial statement of the german companies. The purpose of this paper is to present the cost and revenues valuation methods of accounting for long-term contracts in the face of GERMAN GAAP and their estimation considering their consistence in the primary accounting principles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bailey G.T., Wild K. (2000), "Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce", FRRwP, Warszawa.
 2. Beatage J, Kirsch H., Thiele S., Bilanzen (2002) IPW-Verlag. Düsseldorf za: Gierusz J., "Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie. Klasyfikacja. Zakres ujawnień", ODDK, Gdańsk 2005.
 3. Bobula A. (2001), Roboty budowlane w toku - dziś i jutro, "Rachunkowość", Nr 12.
 4. Bucholz R. (2004), Grundzüge des Jahresabschlusses nach HGB und IFRS, Vahlen, München, za Gierusz J., "Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie. Klasyfikacja. Zakres ujawnień", ODDK, Gdańsk 2005.
 5. Crampton A., Dorofeyey S., Kolb S., Meyer-Hollatz W. (2001), "European Comparison UK and Germany. The main differences between UK and German accounting practice", Deloitte and Touche, London.
 6. Fedak Z. (2001), "Długoterminowe umowy o roboty budowlane", SKwP, Warszawa.
 7. Gierusz J. (2005), "Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie. Klasyfikacja. Zakres ujawnień", ODDK, Gdańsk.
 8. Gierusz J. (2000), Umowy o budowę, "Rachunkowość", Nr 5.
 9. Glaum M. (2000), "Bridging the GAAP: the Changing Attitude of German Managers Towards Anglo-American" Accounting and Accounting Harmonization, "Journal of International Financial Management and Accounting"; Nr 11.
 10. Haller A. (2002), Finacial accounting developments in the European Union: past events and future prospects, "European Accounting Review", Nr 12(1), za: Haller A., Eierle В., The Adaptation of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative Balancing Act, "Accounting in Europe", Nr 1/2004.
 11. Haller A., Eierle B. (2004), The Adaptation of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative Balancing Act, "Accounting in Europe", Nr 1.
 12. Helin A.,.Bernaziuk A. (2003), "Kontrakty długoterminowe", ODDK, Gdańsk.
 13. Hendrickson Ch. (Summer 2003), "Project Management for Construction", Word wide web publication: www.ce.cmu.edu/pmbook/
 14. Karwowski P. (2002), Wycena kontraktów długoterminowych, "Prawo Przedsiębiorcy", Nr 21.
 15. Kortum D. (2001), Rachunkowość germańska, [w:] "Rachunkowość Międzynarodowa", pod red. L. Bednarskiego, J. Gierusza, PWE, W-wa.
 16. Kosacka-Łęchewicz D. (2002), "Dostosowanie polityki rachunkowości do zmian obowiązujących od 2002 roku", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 17. Niemczyk R. (2001), "Funkcjonowanie jednostki w nowej ustawie o rachunkowości", Zeszyt 215, Bydgoszcz.
 18. Paczuła Cz. (2003), Roboty w toku w kontraktach długoterminowych firm budowlano-montażowych - przed i po nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość komentarze do ustawy", Nr 11.
 19. "Rachunkowość zarządcza" (1997), praca zbiorowa pod red. G.K. Świderskiej, Poltex, Warszawa.
 20. Review of practical implementation issues of international financial reporting standards (July 2006) Case study in Germany, United Nations Conference on Trade and Development, TD/B/COM.2/ISAR/33/Add.2,24.
 21. "Similarities and Differences. A Comparison of IFRS, US GAAP and German GAAP" ( May 2004) PricewaterhouseCoopers.
 22. Sobańska I. (2006a), Rachunkowość zarządcza zorientowana na zarządzanie projektami (kontraktami), [w:] "Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty. Planowanie. Kontrola", pod red. I. Sobańskiej, Difin, Warszawa .
 23. Sobańska I. (2006b), Narzędzia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach budowlanych zarys koncepcji, [w:] "Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty. Planowanie. Kontrola", pod red. I. Sobańskiej, Difin, Warszawa.
 24. Weifenberger B.E. (2004), Changing from German GAAP to IFRS or US GAAP: A. Survey of German Companies," Accounting in Europe". V01.1.
 25. Zakres stosowania MSSF w Niemczech (2003), "Rachunkowość", Nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu