BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudy-Hyski Dorota
Title
Ocena przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury technicznej według województw
Opinion of Space Distribution Technical Infrastructure by Province
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 23-31, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Infrastruktura techniczna gospodarki, Gospodarka przestrzenna, Rozwój gospodarczy, Wskaźniki ekonomiczne, Badania naukowe
Economy's technical infrastructure, Spatial economy, Economic development, Economic indicators, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono ocenę rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej w Polsce według województw. Zaprezentowano analizę przestrzennego zróżnicowania infrastruktury, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych jednostek administracyjnych. Oceny dokonano za pomocą wskaźników nasycenia i łańcuchowego wskaźnika dynamiki.

The goal of this paper is opinion of chosen technical infrastructure elements development in Poland sorted by provinces. One of the most important problems, which should be in detail analyzed is space infrastructure differentiation, as well in state's range as in individual administration units. Space distribution will be planned using counted saturation index, and changes pace (increase) of individual infrastructure elements - by average chain dynamic index. Few years ago a technical infrastructure term was formulated, taken from French language consists of water system, sewer, wire phone network, gas networks and others. Without those elements of infrastructure, none of state's economy sectors could skillfully function. Every state gives basis for economical development and society welfare growth by proper terrains equipment of technical infrastructural devices. A big differentiate exists in infrastructure development in various European states. Moreover this differentiate is well seen in individual states complying their administration divisions. Poland in this matter is not behind form other European countries. This state characterizes big space differentiate in range of equipment of technical infrastructure devices. Made analysis of space elements and infrastructural devices distribution points at quantity and even quality disproportions. Researches made in this matter define not even presented quantity regions differentiate, but also point actions, which should be undertaken by self - government organs in order to assure social - economical development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chudy-Hyski D.: Zagospodarowanie wsi śląskiej w infrastrukturę techniczno-ekonomicznq. "Inżynieria Rolnicza", 2001, nr 8, s. 109-123.
  2. Chudzik B., Więckowicz Z.: Wyposażenie w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego Polski. Materiały z V Konferencji Naukowej "Infrastruktura techniczna wsi ku integracji europejskiej", AR w Krakowie, Kraków - Szczecin 19-21 .X.1998, s. 39-45.
  3. Ochrom środowiska 2001. GUS, Warszawa 2001.
  4. Ochrona środowiska 2002. GUS, Warszawa 2002.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa 2001. GUS, Warszawa 2001.
  6. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002. GUS, Warszawa 2002.
  7. Sobczak M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu