BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojas Maria (Wydział Finansów i Prawa)
Title
Częstotliwość tworzenia rezerw i ich wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw
The Frequency of Creating Reserves and their Impact on the Financial Situation of Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 768, s. 199-222, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Analiza wskaźnikowa, Ryzyko kredytowe, Finanse przedsiębiorstwa
Financial statements, Ratio analysis, Credit risk, Enterprise finance
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono udział rezerw w strukturze źródeł finansowania polskich spółek giełdowych. Przeprowadzono badania empiryczne wykazujące skłonności polskich przedsiębiorstw do tworzenia rezerw obniżających wynik finansowy i tych, które powstają w wyniku jego podziału.

The high quality of financial reports can be ensured by a reliable valuation of assets and liabilities and the correct establishment of financial results, also taking into account the risk involved in economic activities undertaken. This issue is linked with the need to create reserves and other safeguards against predicted costs and losses resulting from the activities that have taken place in a given reporting period. Depending on the degree of certainty that these events will occur in future, they are recorded in the accounts and presented in the balance sheet as reserves, or are disclosed outside the balance sheet in additional information as conditional liabilities. The principle of caution requires that all costs and losses, even probable ones, and only assured income and extraordinary profit, be disclosed in a financial report. The choice of an appropriate asset structure and sources of its financing are of key significance in financial management. The conducted empirical research confirms the major participation of reserves in the sources of financing of economic entities' current and developmental activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Cebrowska T., Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer Specjalny, SKwP, Warszawa 2001, nr 4(60), s. 13.
 2. Eifler W., Podstawy prawidłowego wykazywania rezerw w bilansie, Düsseldorf 1986.
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2004.
 4. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w księgach rachunkowych, tworzenie, wykorzystanie, rozwiązanie, Difin, Warszawa 2002.
 5. Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości —podobieństwa i różnice, red. A. Jarugowa, SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2004.
 6. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) 2004, International Accounting Standards Board, London, przetł. i wydane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 7. Russocki R., Skrajne podejście w zakresie tworzenia rezerw w rachunkowości, wybrane zagadnienia w zakresie teorii i praktyki niemieckiej i amerykańskiej, „Problemy Rachunkowości”, Difin, Warszawa 2001.
 8. Surdykowska S.T., Niektóre aspekty wprowadzania wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, numer specjalny, t. 4(60), SKwP, Warszawa 2000.
 9. Ustawa z 29 wrześnial994 r. o rachunkowości, tj.: Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 10. Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 11. Wojas M. Tworzenie rezerw instrumentem aktywnej polityki finansowej przedsiębiorstwa, cz. I i II, Forum Doradców Podatkowych, nr 3 i 4, Kraków, marzec-kwiecień 1999.
 12. Wojas M., Zasady uznawania i prezentacji rezerw oraz zobowiązań warunkowych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2003, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu