BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudłacz Tadeusz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Reichel Marek
Title
Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji
The Structure of Territorially Organised Systems of Innovation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 617, s. 53-68
Keyword
Konkurencyjność regionów, Innowacyjność
Regions competitiveness, Innovative character
Note
summ.
Abstract
Autor w swojej pracy omawia strukturę terytorialną systemów innowacyjnych. Celem artykułu było przeprowadzenie właściwej dekonstrukcji ich elementów głównie w odniesieniu do systemu rozpatrywanego w ujęciu krajowym i regionalnym.

In recent years, regional innovativeness and competitiveness have become frequently-invoked concepts both in economic and spatial theory, as well as in practical actions. This is due to the fact that in the contemporary world economy, competitiveness is the fundamental mechanism of development, while the key to becoming competitive is precisely innovation. This paper analyses the territorial structure of innovation systems in order to conduct an appropriate deconstruction of their elements, especially in the perspective of the national and regional system. Innovation in the territorial aspect is a key issue. The problem of regional innovation is frequently characterised in literature, as well as examined in practice. In general, however, innovation in the structure of smaller territorial units is ignored. It seems essential, therefore, to analyse regional systems of innovation within their territorial structure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 4082, 0
Bibliography
Show
 1. Arora A., Indigenous Technological Efforts of Technology. Complements or Substitutes, unpublished manuscript, Carnegie- Mellon University, 1991, cyt. za: instrumenty transferu technologii..., s. 19.
 2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1999.
 3. http:/oizet.p.lodz.pl/adamst/html/innowacje.
 4. Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz, pod red. T. Markowskiego, E. Stawasza, R. Zembaczyńskiego, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997, s. 10.
 5. Jewtuchowicz A., Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności regionu [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, M. Klamut, L. Cybulski (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 6. Kamm J.B., An Integrative Approach to Managing Innovation, Lexington, Toronto 1997, s. 1.
 7. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 8. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 322.
 9. Kukliński A., Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce [w:] Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Fredrich Ebert Stifung, Łódź 1996, s. 4.
 10. Lundvall B. A., National System of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London 1992, cyt. za : Instrumenty transfer technologii...., s. 19.
 11. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, ONS Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 12. Meyer-Stamer, Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3, s.1-5.
 13. Mowery D. C., Oxley J., E, Inward Technology Transfer and Competitiveness: the Role of National Innovation Systems, "Cambridge Journal of Economic" 1995, nr 3: cyt. za: Instrumenty transferu technologii..., s. 19.
 14. Nowak.-Far A., Globalna konkurencja, strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000, s. 22.
 15. Metcalfe, Technology Systems and Technology Policy in Evolutionery Framework, "Cambridge Journal of Economics" 1995, nr 3, cyt. za Instrumenty transferu technologii...., s. 19.
 16. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką rynkową, Warszawa 2000.
 17. Peyroux C., Processus d`innovation et gestion des ressources technologiques. Pour un development economique endogene de la region de Łódź, referat na konferencję nt. Parli Technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości miejscem wykorzystania osiągnięć naukowych oraz formą promocji miasta i regionu, Łódź 1999 (maszynopis)
 18. Poznański K., Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1979.
 19. Przedsiebiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, K. B. Matusiak, E. Stawasz (red.), Łódź-Żyrardów 1998, za Green Paper on Innovation, European Commision ELSC-EAEC, Brussels/Luxembourg 1996, s. 12.
 20. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s.45-46.
 21. Some Thoughts on Definitions of Innovation "The Innovation Journal" 1999, 20 November.
 22. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1999, s. 8.
 23. Założenia polityki proinnowacyjnej państwa, Komitet Badań Naukowych, Warszawa, listopad 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu