BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postuła Igor
Title
Regionalna pomoc publiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości
Regional state aid as entrepreneurship development factor
Source
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 137-153, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość
Keyword
Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój regionalny, Pomoc publiczna, Inwestycje, Państwa członkowskie
Entrepreneurship development, Regional development, Public aid, Investment, Member states
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Pomiędzy rozwojem przedsiębiorczości a rozwojem regionalnym istnieje specyficzna współzależność. Z jednej strony, rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z podstawowych determinant rozwoju regionalnego. Z drugiej, bez wparcia słabiej rozwiniętych regionów niemożliwa jest redukcja lokalnych barier rozwoju przedsiębiorczość. Instrumentem mającym służyć rozwojowi przedsiębiorczości w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej jest regionalna pomoc publiczna. Państwa członkowskie mogą stosować pomoc regionalną, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza ona konkurencji na rynku wspólnotowym, czyli w zakresie określonym przez wspólnotowe reguły dopuszczalności pomocy regionalnej. Rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw w 2004 roku i następnie o Bułgarię i Rumunię w roku 2007 spowodowało konieczność przekierowania pomocy regionalnej na nowe regiony. Jednocześnie rozwój regionów najsłabiej rozwiniętych w państwach „starej Unii" jako proces o charakterze ciągłym, rozłożony w czasie, nie mógł być narażony na zbytni wstrząs spowodowany przekierowaniem pomocy. Dlatego też konieczne stało się wydanie nowych wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy regionalnej w okresie budżetowania 2007-2013. W niniejszym artykule autor analizuje przepisy nowych wytycznych z punktu widzenia wyzwań stojących przed polityką regionalną Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

Between the development of entrepreneurship and regional development there exists a specific correlation. On the one hand, the former determines the latter. On the other, reduction of regional barriers for enterprise development is impossible without public support for under-developed regions. The main instrument to serve enterprise development in the EU's under-developed regions is regional state aid. Member States may use this instrument, though only to the extent that does not negatively influence the competition on the common market, that is only in compliance with the Community rules on regional state aid. The EU enlargement by ten new Member States in 2004, followed by Bulgaria and Romania in 2007, entailed the necessity to change the direction of the regional aid to these states. At the same time, the process of regional development in the 'old' Member States must be continued. That is why European Commission had to introduce new community guidelines for regional aid for the 2007-2013 perspective. The author analyses this regulation taking into consideration the main challenges of the European regional policy, and in particular in the area of enterprise development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Komisja Europejska. 2006. Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013, Bruksela: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_m_n20Q6_5W.html#531. Projekt-rozporządzenie w sprawie wyłączeń: wersja poprawiona po publikacji projektu w Dzienniku Urzędowym. 2008. http://ec.europa.eu/comm/com-petition/state_aid/reform/gber3_pl.pdf.
  2. UOKiK. 2007. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w roku 2006, Warszawa: UOKiK.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu