BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba Wanda
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zagrożonych marginalizacją
Conditions for the development of enterprises in rural areas facing the risk of marginalization
Source
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 154-169, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość
Keyword
Rozwój przedsiębiorczości, Obszary wiejskie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Rynek pracy
Entrepreneurship development, Rural areas, Combat unemployment, Labour market
Abstract
Różnice między przedsiębiorczością na terenach zurbanizowanych i na obszarach wiejskich wynikają z mentalności społeczności wiejskiej oraz specyfiki środowiska wiejskiego. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych mieszkańców wsi jest szczególnie ważne na terenach o wysokim poziomie długotrwałego bezrobocia. Taki obszar stanowią objęte badaniami gminy. Stymulowanie przedsiębiorczości na obszarach zagrożonych marginalizacją wymaga podejmowania kompleksowych, zinstytucjonalizowanych działań. Stymulującą rolę w ich realizacji spełniają samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe. Na obszarach wiejskich o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie kapitału społecznego organizacje publiczne i społeczne mogą odgórnie stymulować rozwój przedsiębiorstw społecznych, których zadaniem jest mobilizowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań przedsiębiorczych. W rozwoju przedsiębiorstw społecznych fundamentalną rolę spełnia trójstronna współpraca oraz wsparcie organizacji publicznych. (abstrakt oryginalny)

Differences between enterprise in urbanized and in rural areas result from the mentality of rural communities and the specificity of rural environment. Forming enterprise-oriented attitude of the members of rural communities is particularly important in the areas with high levels of long-term unemployment. The communes (i.e. gmina rural administrative districts in Poland) that have been subject to the study belong to the group as defined above. Stimulating enterprise in the areas facing the risk of marginalization requires undertaking comprehensive and institutionalized actions. In such cases the Stimulating role is attached to local authorities and non-government organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bacławski, K. 2005. Global Entrepreneurship Monitor, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Poznań: Fundacja Edukacyjna Bachalski.
 2. Bławat, F. 2003. Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce mafych firm, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 3. Ferguson, G.A. i Y. Takane. 1999. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Garski, K. 2004. Eurocity Nidzica. Merkuriusz Uniwersytecki, Pismo Warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 6, grudzień 2004, http://merkuriusz.id.uw.edu.pl/numer_6/.
 5. Grodkowska, G., Socha, M.W. i U. Sztanderska. 2006. Rynek pracy województwa warmińsko-mazurskiego: perspektywa instytucjonalna. Studium wyjściowe dla Strategii Zatrudnienia dla Warmii i Mazur, Budapeszt: Międzynarodowa Organizacja Pracy.
 6. Griffin, R.W. 2006. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Hamilton, B.H. 2000. Does entrepreneurship pay? An empirical analysis of the returns to self-employment. Journal of Political Economy, nr 108, s. 604-631.
 8. Kamerschen, D.R., Mc Kenzie, R.B. i C. Nardinelli. 1993. Ekonomia, Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność".
 9. Kłodziński, M. (red.) 1999. Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 10. Leśniak-Moczuk, K. 2007. Zmiany społeczne na obszarach wiejskich, w: Łęczycki K. (red.) Ogólne problemy rozwoju grup producenckich w rolnictwie, s. 12-24. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 11. Macko, A. i T. Tyszka. 2006. Jacy są i jak są postrzegani przedsiębiorcy? MBA, nr l, s. 12-16.
 12. Mayo, A. J. i N. Noria. 2007. Czas rekinów. Liderzy amerykańskiego biznesu XX wieku, Gliwice: ONE Press.
 13. Przedsiębiorczość na terenach wiejskich 2007, http://www.euroinfo.org.pl/.
 14. Szafraniec, K. 1990. Człowiek wobec zmian społecznych. Studium empiryczne z lat 1981-82, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 15. Zaremba, W. 2007. Liderzy sektora publicznego inicjatorami współdziałania producentów rolnych. Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 188-191.
 16. Zeliaś, A. 2000, Metody statystyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu