BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska Sylwia
Title
Ekonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce
Economic factors behind interregional migration in Poland
Source
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 4, s. 55-74, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Zróżnicowanie regionalne, Regionalny rynek pracy
Population migration, Economic migration, Regional diversity, Regional labour market
Abstract
Celem opracowania jest próba analizy ekonomicznych determinantów międzywojewódzkich procesów migracyjnych w Polsce. Autorka przedstawiła zarówno kwestie teoretyczne dotyczące ekonomicznych uwarunkowań procesów migracyjnych, jak i zanalizowała charakter i siłę wpływu uwarunkowań ekonomicznych na przepływy migracyjne brutto między województwami w Polsce. Pierwsza część artykułu jest przeglądem teorii migracji (w szczególności akcentujących uwarunkowania ekonomiczne). Następnie autorka przedstawiła kształtowanie się migracji międzywojewódzkich w Polsce w latach 1995-2006, a dokonując analiz statystyczno-ekonometrycznych podjęła próbę zbadania siły i kierunku wpływu czynników determinujących migracje. W szczególności do czynników tych zaliczyła: PKB per capita, wydajność pracy, stopę bezrobocia oraz wskaźnik urbanizacji. Ostatnia część stanowi podsumowanie prowadzonych rozważań.

The article examines the economic determinants of interregional migrations in Poland in 1995-2006. The author describes selected theoretical issues linked with the process and analyzes the influence of economic factors on interregional migration flows. Roszkowska evaluates the influence of selected macroeconomic variables on interregional migration flows using gravity models and data such as GDP per capita, labor productivity, unemployment, and the level of urbanization in individual provinces in Poland in 1995-2006. The analysis enabled the author to identify the most popular destinations for migration. These are chiefly provinces with a relatively well-developed infrastructure, a modern labor force structure by sector, and high economic development indicators. Outlying and poor provinces are the least popular destinations as far as migration is concerned, Roszkowska says. She concludes that the economic development of individual provinces-measured with indicators such as GDP per capita, the situation on regional labor markets, including differences in pay and unemployment rates, and the size of urban centers-has a statistically significant impact on interregional migration flows in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bijak J., Kupiszewski M., Kicinger A., [2004], International Migration Scenarios For 27 European Countries, 2002-2052, "CEFMR Working Paper", No. 4/2004.
 2. Borjas G.J., [1989], Economic Theory and International Migration, "International Migration Review", Vol. 23, No. 3.
 3. Bracha C. (red.), [2003], Estymacja danych z badań aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, GUS, Warszawa.
 4. Górny A., Kaczmarczyk E, [2003], Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, "Prace Migracyjne", Nr 49.
 5. Harris J.R., Todaro M.P, [1970], Migration, unemployment and development: A two sector analysis, "American Economic Review", Vol. 60, s. 126-142.
 6. Karemera D., Oguledo VI., Davis B., [2000], A gravity model analysis of International migration to North America, "Applied Economics", Vol. 32.
 7. Kucharski L., Tokarski T., [2003], Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, "Gospodarka Narodowa", Nr 7-8.
 8. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T, [2004], Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce, opracowanie prezentowane na konferencji Restrukturyzacja, wzrost gospodarczy i rynek pracy w Polsce organizowanej przez Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego w czerwcu 2004 roku.
 9. Layard R., Blanchard O., Dornbusch R., Krugman R, [1992], East-West Migration: The Alternatives, The MIT Press, Cambridge Mass.
 10. Okólski M., [2004], Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Ranis G., Fei J.G.H., [1961], A theory of economic development, "The American Economic Review", Vol. 51.
 12. Rocznik Demograficzny (różne wydania z lat 1995-2007), GUS, Warszawa.
 13. Rocznik Statystyczny Województw (różne wydania z lat 1996-2007), GUS, Warszawa.
 14. Tokarski J., [2005], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu