BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiecki Ryszard (Wydział Zarządzania)
Title
Rola analizy ekonomicznej w zarządzaniu procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw
The Role of Economic Analysis on Management of Enterprises' Restructuring Processes
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 19-26, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie procesami, Analiza ekonomiczna
Restructuring of enterprises, Process management, Economic analysis
Abstract
Zdaniem autora, w kształtowaniu procesów przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa istotną rolę odgrywać może wszechstronna i kompleksowa analiza ekonomiczna. Jej wyniki umożliwiają uzyskanie obiektywnych informacji niezbędnych do podjęcia różnych przedsięwzięć dostosowawczych czy rozwojowych zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania oraz likwidacji błędów i niedociągnięć w podziale pracy, organizacji i przebiegu procesów gospodarczych. Wnioski wynikające z analizy powinny stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez menedżerów w wyborze sposobu formy, metody, horyzontu czasowego i zakresu proponowanych zmian w przedsiębiorstwie. Autor przedstawił dziedziny oraz zakres tematyki analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa restrukturyzowanego oraz podkreślił wymóg wszechstronności i kompleksowości analizy ekonomicznej w procesie restrukturyzacji.

The author claims that conclusions from economic analysis should be basis for decision making (selection of form, method, time and range of changes in enterprise). The author presented disciplines and scope of economic analysis of restructuring company and stressed requirement of comprehensiveness of analysis in restructuring process. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa [2001], L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Bednarski L. [1999], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  3. Gabrusewicz W. [2002], Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
  4. Hamrol M. [1992], System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego, Zeszyty Naukowe - Seria II, z. 126, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
  5. Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw [1996], oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków.
  6. System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw [2001], pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa.
  7. Wawrzyniak B. [2000], Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI w., Poltext, Warszawa.
  8. Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych [2000], pod. red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  9. Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw [2000], oprać, i red. nauk. R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków.
  10. Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości [2001], pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, WNT, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu