BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Organizacyjne i społeczno-ekonomiczne aspekty telepracy
Organizational and Socio-economic Aspects of Teleworking
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 27-36, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rzeczywistość wirtualna, Formy organizacji pracy, Telepraca
Virtual reality, Form of organisation of work, Teleworking
Abstract
Nieodwracalne tendencje wirtualizacji działalności gospodarczej wskazują, że telepraca stanowić będzie istotne uzupełnienie tradycyjnych form pracy. Zaprezentowane w artykule wybrane aspekty dotyczyły przesłanek rozwoju telepracy, genezy, pojęcia i klasyfikacji telepracy. Szczególną uwagę poświęcono potrzebie tworzenia odpowiednich warunków do wdrażania i rozwoju tej formy organizacji pracy oraz społeczno-ekonomicznemu wymiarowi telepracy.

In this article presented selected aspects of teleworking development. Described genesis, concept and classification of teleworking. Special attention paid to necessity to create condition to implementation and development of this form of work organization and presented socio-economic dimension of teleworking.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babik W., Rykaczewska-Wiorogórska B. [1998], Telematyka - koncepcja i wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym, "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 1.
 2. Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council [1994], Bangemann High Level Working Group, Brussel.
 3. Depta R., Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, http://www.idn.org.pl
 4. Dąbrowski H. [1999], Telepraca - mity i rzeczywistość, "Humanizacja Pracy", nr 1.
 5. Dziuba D. [1998], Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. W stronę gospodarki usieciowionej, WNE UW, Warszawa.
 6. Huws U., Korte W.B., Robinson S. [1990], Telework: Towards the Elusive Office, Chichester.
 7. Kniaź A., Rzewuski M. [2001], Warsztat w sypialni. Telepraca - wersja światowa i lokalna, "PC Kurier", nr 8.
 8. Łemek A. [2001], Telepraca, "Internet", nr 2.
 9. Miller J. [2000], Telework Enters the Mainstream: New Technologies, Social and Business Dynamics Transforming the Workplace, US WEST&Rebeca Self, Ph.D. Center for Digital Culture.
 10. Normann S. [2000], Telework and Emergency Management, University of Amsterdam, Amsterdam.
 11. Nillles J.M. [1974], Telecommunications and Organizational Decentralization, "IEEE Transactions on Communications" Volume COM-23, No. 10.
 12. Pańkowska M. [1999], Poję cię i charakterystyka telepracy, "Humanizacja Pracy", nr 1.
 13. Reymers K. [1998], Telecommuting; On the Re-integrations of Work and Family, Department of Sociology, Suny at Buffalo.
 14. Rafa J. [1997], Internet od podstaw, "Informatyka", nr 4.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu