BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołda Artur
Title
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce
History and Scope of Auditing in Poland
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 45-55, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Historia rachunkowości, Księgi rachunkowe, Audyt
Accounting history, Accounting books, Audit
Abstract
Celem autora było przedstawienie istoty oraz bogatej, ponad 40-letniej historii badania ksiąg rachunkowych w Polsce. Szczegółowo zaprezentowany został również zakres podmiotowy w badaniu ksiąg rachunkowych oraz znaczenie i udział dominujących podmiotów na rynku usług audytorskich.

The author presented essence and over 40 years history of ledgers in Poland. In details showed scope of ledgers and meaning of dominating entities on market of auditing services. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman E.I. [1968], Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, vol. 23, September.
 2. Bień W. [1997], Powstanie zawodu bieglego rewidenta w Polsce, "Rachunkowość", nr 8.
 3. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów [1992], KIBR, nr 1.
 4. Dokumenty Pierwszego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów [1992], KIBR, Warszawa.
 5. Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1987,34. Auflage.
 6. Hołda A. [1998], Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 514, Kraków.
 7. Hołda A. [2001 a], Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych, "Problemy Rachunkowości", nr 3.
 8. Hołda A. [1998], Prof. Tomasz Lulek - sylwetka i dorobek naukowy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 504, Kraków.
 9. Hołda A. [2001b], Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach polskiej gospodarki z wy korzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", nr 5.
 10. Kronika Buchaltera [1919], nr 3.
 11. Mattessich R. [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, The European Accounting Review, vol. 3, nr 2.
 12. Norma nr l - Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych [1999], Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr 42.
 13. Świderska G. K. [2000], Business-Audit - konsekwencje rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, I Doroczna Konferencja Auditingu, KIBR, Warszawa 23-25 listopada.
 14. Wskazówki dotyczące przygotowania badania rocznego sprawozdania finansowego [2000], Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr 45.
 15. Współczesne problemy rachunkowości [1991], pod red. A. Jarugowej, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu