BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Jacek
Title
Zarządzanie personelem w firmach w okresie dekoniunktury gospodarczej
Personnel Management in Conditions of Business Recession
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 57-65, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Dobór pracowników, Zarządzanie personelem, Ocena pracowników, Szkolenie pracowników, Polityka płacowa
Employees' recruitment, Personnel management, Employee appraisal, Manpower training, Wage policy
Abstract
Omówiono wyniki badań, których celem było zbadanie jak menedżerowie przedsiębiorstw podchodzą do problematyki zarządzania personelem w okresie dekoniunktury gospodarczej. Objęto nimi 60 przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie małopolskim. Badania dotyczyły kolejnych zagadnień: organizacyjnego wymiary zarządzania personelem w firmie, rekrutacji i derekrutacji, oceniania i doskonalenia pracowników oraz problematyki wynagrodzeń pracowników.

The author presented results of researches, which goal was to study personnel management in the period of business recession. The researches carried out in 60 companies from Małopolskie Voivodeship. The research was connected with following issues: organizational dimension of personnel management in company, recruitment, evaluating and skill improving of employees and problem of remuneration. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. [2001], Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, IPiSS, Kraków.
  2. De Cenzo D.A., Robbins S.P. [1994], Human Resource Management, Concepts and Practices, J. Wiley & Sons, New York.
  3. Ivancevich J.M. [1998], Human Resource Management, Irvin, McGraw-Hill, Boston.
  4. Jacukowicz Z. [1999], Wartościowanie pracy w zarządzaniu placami. Metody i wykorzystanie [w:] Efektywne systemy wynagrodzeń, pod red. S. Borkowskiej i M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.
  5. Juchnowicz M. [1998], Nowoczesne podejście do motywowania pracowników a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Krakowy Urząd Pracy, IPiSS, Warszawa.
  6. Kopeć J. [1995], Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
  7. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, "Biblioteczka Pracownicza", Warszawa.
  8. Louart P. [1995], Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
  9. Sukces w zarządzaniu, problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne [2001], pod red. T. Listwana i S. Witkowskiego, Prace Naukowe nr 900, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu