BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Funkcja informacyjna rachunkowości w procesie integracji gospodarki światowej
Information Function of Accounting in Process of Global Economy Integration
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 149-159, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza, Informacyjna funkcja rachunkowości, Informacja, Przegląd literatury, Rachunkowość finansowa
Economic integration, Information function of accounting, Information, Literature review, Financial accounting
Abstract
Celem autora było omówienie funkcji pełnionych przez rachunkowość w systemach gospodarczych na świecie, szczególnie funkcji informacyjnej oraz cech jakościowych systemów rachunkowości wobec procesów integracji gospodarki światowej. Autor przedstawił rolę koncepcji true and fair view TFV, która jest efektem dążenia do dostarczania informacji prawdziwej przy konstruowaniu systemów rachunkowości.

The author discussed function of accounting all over the world. Special attention paid to information function and quality systems of accounting towards global economy integration. The author presented role of true and fair view (TFV). (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A Statement of Basic Accounting Theory [1966], American Accounting Association.
 2. Alexander D., Archer S. [2001], On Representational Faithfulness in Financial Reporting, 24th Annual Congress of European Accounting Association, Athens, 18-20 April.
 3. European Accounting Guide [1998], Alexander D., Archer S., (ed.), Harcourt Brace Professional Publishing, San Diego, New York, Chicago, London.
 4. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements [1989], International Accounting Standards Committee, London.
 5. Ijiri Y. [1986], A Framework for Triple-entry Bookkeeping, "The Accounting Review", October.
 6. Ijiri Y., Jaedicke R.K. [1966], Reliability and Objectivity in Accounting Measurements, "The Accounting Review", July.
 7. International Accounting Standards [1999], International Accounting Standards Committee, London.
 8. Mattessich R. [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, "European Accounting Review", vol. 3, nr 2.
 9. Mazur M. [1970], Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa.
 10. Micherda B. [1998], Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 11. Organizacja rachunkowości [1999], pod red. M. Dobii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 12. Siwoń B. [1971], Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa.
 13. Skrzywari S. [1971], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 14. Statement of Auditing Standards No. 69 [1992], American Institute of Certified Public Accountants.
 15. Stewart G. B. [1994], EVA(tm): Fact and Fantasy, "Journal of Applied Corporate Finance", Summer, vol. 2.
 16. Waśniwski T., Skoczyłaś W. [1998], Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 10.
 17. Wójtowicz P. [2000a], Analiza empiryczna czynników kształtujących zyskowność jednostki gospodarczej. Studium przypadku [w:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, pod red. E. Nowaka, M. Urbanka, Wydawnictwo UMCS, Lubi in.
 18. Wójtowicz P. [2001], Ewolucja paradygmatów rachunkowości na tle historycznym [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, pod red. B. Micher-dy, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 19. Wójtowicz P. [2000b], Metodologiczne aspekty badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr l.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu