BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furlepa-Głuchowska Agata
Title
Wybrane zagadnienia prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet
Chosen Issues of the Labour Law, with Special Reflection on Women's Rights
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Promocja równych szans, Materiały konferencyjne, 2008, s. 47-54
Keyword
Praca, Prawo pracy, Praca kobiet, Umowa o pracę, Umowa o dzieło, Materiały konferencyjne
Labour, Labour law, Female labour, Employment contract, Specific task contract, Conference materials
Abstract
Przedstawiono hierarchię aktów prawa pracy. Hierarchia ta pozwala precyzyjnie określić prawa i obowiązki stron tj. pracownika i pracodawcy w indywidualnych przypadkach. Omówiono także specyfikę umów o pracę i o dzieło oraz praw kobiet – pracowników (zakaz dyskryminacji i uprawnienia z tytułu rodzicielstwa).

The hierarchy of the labour law acts was described. This hierarchy allows to precisely determine rights and duties of sides i.e. of the employee and the employer in individual cases. Also a specification of employment contracts and temporary contracts was discussed, as well as women's rights as employees (the prohibition of discrimination and entitlements on account of the parenthood). (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu