BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nasalski Zbigniew
Title
Klastry w gospodarce żywnościowej - uwarunkowania implementacji
Clusters in Food Economy - Conditions of Implementation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 293-297, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Agrobiznes, Koncepcja klastrów, Badania ankietowe
Food economy, Agrobusiness, Cluster conception, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
W pracy podjęto próbę identyfikacji uwarunkowań rozwoju struktur klastrowych w gospodarce żywnościowej. Klastry (klastery, grona) stwarzają realną szansę partnerstwa strategicznego pozwalającego wzmocnić pozycję konkurencyjną podmiotów ze wszystkich ogniw agrobiznesu. Zainteresowanie klastrami (wśród badanych przedsiębiorstw) wynikało przede wszystkim z dostrzeganych szans szybszego wdrażania innowacji. Do najważniejszych barier rozwoju klasteringu należy zaliczyć zbyt niską aktywność niektórych podmiotów z otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorstw w propagowaniu i wspomaganiu klastrów oraz niską świadomość korzyści płynących z tego typu działań wśród części przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at identification of factor of development of clusters in food economy. Clusters makes chance of strategic partnership of bracing position of enterprises (with all link of agribusiness). Most important determinant of clustering (in researched subjects) was capability of fast accustoming of innovation. Most important harrier of clustering (according to researched subjects) was low activity of some subject of institutional enclosing of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brodzicki T., Szultka S. 2002: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, nr 4, 45-60.
  2. Gorynia M., Jankowska B. 2007: Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych. Ekonomista, nr 3, 311-340.
  3. Marsshall A. 1932: Elements of Economies. Macmillan, London.
  4. Nasalski Z. 2008: Struktura i cele funkcjonowania klastrów w gospodarce żywnościowej. Materiały konferencyjne "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji". UWM, Olsztyn (w druku).
  5. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu