BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niezgoda Dionizy
Title
Metodologiczne aspekty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
The Methodological Aspects of Enterprise's Competitive Advantage
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 302-311, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprises, Competitive advantage, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił przesłanki konkurencyjności przedsiębiorstw. Wskazał na potrzebę podejścia systemowego do oceny i analizy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zamieścił wskazówki metodologiczne służące do syntetycznej oceny przewagi konkurencyjnej zgodne z teorią ekonomii. Na zakończenie, na podstawie dokonanej analizy metodologicznej aspektów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa podał wnioski.

The methodology of enterprises ' competitiveness studies plays a leading role in their efficiency enhancing. In the presented paper, there have been recognized the premises that affect enterprises ' competitiveness. Among other premises, exchangeable value, judging choice and sen'ices exploitation have been ranked as the most significant ones. Taking into account the difference between the feature of a whole system and the feature oj each system part, one should employ system driving standard in assessing enterprise's competitive advantage. The peculiarities of system may be explored to find the sources of competitive advantage on the basis of visible measures as well as invisible but gradable measures. First conception formulated in the paper pertains to the synthetic evaluation of competitive advantage on the basis of alternative cost concept. Another conception relates to the process of competitive advantage assessing that is based on the relativity of specific factors. Mentioned factors determine competitors' supply and demand. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bieńkowski W. 2007: Studia nad konkurencyjnością i ich rezultaty jako podstawa podejmowania decyzji z zakresu polityki gospodarczej. [W:] Polska. Raport o konkurencyjności. Red. nauk. Weresa M.A. Instytut Gospodarki Światowej. SGH, Warszawa, s. 324, 330.
 2. Biznes.T. 2007; Zarządzanie firmą. T. l, cz. 1. WN PWN. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa, s. 191.
 3. Czarny B. 2007: Metodologiczne osobliwości ekonomii. Bank i Kredyt, Lipiec, s. 68 i dalsze.
 4. Flakiewicz W. 2002: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 15.
 5. Frąckiewicz J.L. 1980: Systemy sprawnego działania. Ossolineum, s. 21, 5-6.
 6. Gruszecki T. 2001: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa.
 7. Kasiewicz S., Możaryna H. (red.) 2004: Teoria przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa.
 8. Kotarbiński T. 1969: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław, s. 385, 389.
 9. Kotler P. 1994: Marketing. Gebethner i S-ka, Warszawa, s. 426, 427.
 10. Kotler P., Armstrong G., Saundcrs J., Wong V. 2002: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, s. 553.
 11. Laidler D., Estrin S. 1991: Wstęp do mikroekonomii. Gebethner i S-ka, Warszawa, s. 113.
 12. Madnkowska M. 2000: Kształtowanie wartości firmy. WN PWN, Warszawa.
 13. Niezgoda D. 2005: Zysk ekonomiczny jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, (red. Niezgoda D.). Lublin, s. 7-35.
 14. Payne A. 1996: Marketing usług. PWE, Warszawa, s. 159.
 15. Pierścionek Z. 2003: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa.
 16. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa, s. 92, 95-96.
 17. Praca zbiorowa pod red. R. Gajęckiego 1997: Rozwój firmy. SGH, Warszawa.
 18. Przybyciński T. 2005: Konkurencja i lad rynkowy, przyczynek do teorii i polityki konkurencji. SGH, Warszawa, s. 191.
 19. Pszczołowski T. 1978: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum.
 20. Samuelson W.F., Marks S.G. 1998: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa, s. 270, 298 i dalsze.
 21. Siudak M. 2001 : Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 22. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i wiedza, Warszawa, s. 11, 134.
 23. Stankiewicz J .M. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń, s. 172.
 24. Wrzosek W. 2002: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa, s. 370.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu