BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyńska Elżbieta
Title
Meandry upadłości
Meanders of bankruptcy
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 15-20, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Teoria przedsiębiorstwa, Postępowanie upadłościowe, Prawo upadłościowe, Upadłość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise theory, Bankruptcy proceedings, Bankruptcy law, Enterprise bankruptcy, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postępujące procesy globalizacji sprawiają, że również ryzyko bankructwa podlega globalizacji. Im silniejsze są powiązania zaatakowanego chorobą niewypłacalności przedsiębiorstwa z zagranicznymi partnerami, tym szybciej rozprzestrzenia się wirus bankructwa. W Polsce problematyka bankructw wciąż nie jest dostatecznie rozpoznana. Niedostatek wiedzy i informacji na ten temat cechuje prawie wszystkich zainteresowanych procesami upadłościowymi. To wskazuje na wagę badań teoretycznych i empirycznych dotyczących zagrożeń w działalności gospodarczej. Badania takie były prowadzone w KNOP SGH w latach 2004-2006 i ujawniły groźny niedorozwój instytucjonalnej infrastruktury upadłości, rozumianej jako całokształt rozwiązań i narzędzi makro- i mikroekonomicznych, ekonomiczno-finansowych, prawnych oraz organizacyjnych, kształtujących warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Badania upadłości przedsiębiorstw zostały obecnie w KNOP wznowione. W artykule przedstawione zostały wstępne wyniki analiz dotyczących ekonomicznych aspektów prawa upadłościowego. Badania bazowały między innymi na ankietach skierowanych do sędziów-komisarzy w sądach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

In effect of progressive globalization these processes concern the risk of bankruptcy also. The more stronger are the connections of an enterprise attacked with disease of insolvency with foreign partners, the virus of bankruptcy spreads more quickly. In Poland the problem of bankruptcies is not recognized sufficiently yet. The deficiency of knowledge and information on this subject characterizes almost everybody of interested in bankruptcy processes. This shows the weight of theoretical and empirical research concerning threats in economic activity. Such investigations led in the Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics, during the years 2004-2006, revealed the dangerous underdevelopment of bankruptcy institutional infrastructure, understood as a whole of macro- and microeconomic, financial, legal as well as organizational solutions and tools, which shape the enterprises’ functioning conditions. The research of enterprises bankruptcy now are resumed in the Collegium of Business Administration. The article presents the preliminary results of the analyses related bankruptcy law economic dimensions. This research were based, among others, on the inquiry addressed to judges-commissioners at the commercial courts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Communications materials to tackle the stigma of business failure, BusinessUpdated, 17/3/2006, http://www.businessupdated.com.
 2. 2) Herman A., Szablewski A„ Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 3. 3) Kasiewicz S., Pawłowicz L., Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, CEDEWU, Warszawa 2003.
 4. 4) Koark A., lnsolvent und trotzdem erfolgreich, Business Village, Göttingen 2003.
 5. 5) Kuciński K., Mączyńska E. (red.), Zagrożenie upadłością, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 6. 6) Lewis W.A., Wzrost i wahania cykliczne 1870-1913, PWN, Warszawa 1988.
 7. 7) Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 8. 8) Mączyńska E. (red.). Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 9. 9) Rytka E., Źle długi, „Gazeta Bankowa" nr l (1001), 2 stycznia 2008.
 10. 10) Tapscott D., Williams A., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. 11) Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 12. 12) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, 535 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu