BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapracka Hanna, Morawska Sylwia
Title
Nieefektywność ekonomiczna procedur upadłości
Economic ineffectiveness of bankruptcy procedures
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 25-30, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Postępowanie upadłościowe, Prawo upadłościowe, Upadłość przedsiębiorstwa, Teoria przedsiębiorstwa
Bankruptcy proceedings, Bankruptcy law, Enterprise bankruptcy, Enterprise theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niestabilność prawa gospodarczego, poziom jego skomplikowania i trudności w interpretacji, w sposób istotny wpływają na ryzyko prawne towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Nie tylko ewidentne niedociągnięcia samego procesu legislacyjnego, ale i brak analizy ekonomicznej projektów ustaw, osłabiają konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Artykuł pokazuje na wybranych przykładach z praktyki sądowniczej problemy związane z niektórymi skutkami regulacji prawnych. Zdaniem autorek badania jakościowe i ilościowe akt postępowań sądowych mogą być cennym źródłem identyfikacji czynników ryzyka biznesowego i przyczynić się do poprawy efektywności procesów upadłości. Rozpoznanie i analiza istniejących w systemie prawnym bodźców sprzyjających zachowaniom nieracjonalnym ekonomicznie, mogłoby stanowić przesłankę do likwidacji lub zmiany części istniejących rozwiązań prawnych, co powinno wpłynąć korzystnie na zasady odpowiedzialności i efektywność gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

The volatility of economic law, the level of its complexity and difficulties in interpretation, in essential way affect the legal risks in business activity in Poland. Not just the obvious shortcomings of the legislative process, but the lack of economic analysis of law drafts, undermines the competitiveness of enterprises. Chosen examples of judicial practice presented in the article show the issues related to certain effects of legal regulations. According to authoresses the qualitative and quantitative analyses of court proceedings files, can be a valuable source of identifying risk factors for the business and contribute to improve the bankruptcy processes effectiveness. The identification and analysis of existing in the legal system incentives which facilitate unreasonable economically behavior, could be a prerequisite to eliminate or modify the current legislation, what should favorably influence the principles of the responsibility and the economic activities effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Bankructwa przedsiębiorstw w Polsce, (red.) Mączyńska E., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 2. 2) Boberek Ł., Czyżowicz W., Ekonomiczna analiza regulacji prawnych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 1/2007.
 3. 3) Czura-Kalinowska D., Zabłocki R., Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 4. 4) Doing business. Raport Banku Światowego 2008.
 5. 5) Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 6. 6) Jakubecki A., Feliks Z., Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, Zakamycze 2006.
 7. 7) Opalski A., Koncern w polskim prawie spółek - porównanie z prawem niemieckim, „PPH" 1998, nr 7.
 8. 8) Prawo upadłościowe i naprawcze - komentarz, (red.) Witosz A., Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, s. 14.
 9. 9) Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r., (Dz. U. Nr 60, 535 ze zm.), art. 16 i 17; art. 280 ust. 1.
 10. 10) SN - Izba Cywilna z 6.6.1997 r. (III CKN 65/97), OSNC 1997, Nr 11, poz. 181.
 11. 11) Sprawne Państwo, seminarium Ernst & Young, grudzień 2007, SGH w Warszawie, materiały konferencyjne.
 12. 12) Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 13. 13) Tomaszewski P.M., Pominięcie osobowości prawnej spółki w prawie USA, „PPH" 1995, nr 10, 11.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu