BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Kazimierz
Title
Miejsce jako kategoria epistemologiczna ekonomii
Place as epistemological category of economy
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 31-40, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Filozofia ekonomii, Teoria ekonomii, Czas w ekonomii
Space as an economic category, Philosophy of economics, Economic theory, Time and economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spór o metodę i istotę ekonomii właściwie nigdy nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Nie sposób powiedzieć czy jest ona nauką historyczną, czy teoretyczną, czy ma charakter ponadnarodowy. Zdaniem autora, ekonomii nie można traktować jako synonimu gospodarki i gospodarowania, jest ona bowiem nauką o gospodarowaniu. Jej dorobek teoretyczny ma zatem charakter względny, zależny od miejsca i czasu, w którym usiłujemy szukać jego potwierdzenia oraz form przejawiania się. Analizując dorobek naukowy tego nurtu badań w teorii ekonomii autor dochodzi do wniosku, że we współczesnym świecie kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych ma lokalizacja. W warunkach globalizacji, rosnącego znaczenia uwarunkowań instytucjonalnych w funkcjonowaniu podmiotów makroekonomicznych i mikroekonomicznych, oraz wyzwań związanych z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju, wymaga to starannej i wnikliwej analizy ekonomicznej. Stawia to nowe wyzwania przed ekonomią, a jednocześnie wymaga właściwego zrozumienia jej możliwości i ograniczeń. (abstrakt oryginalny)

Dispute about the method and essence of the economy practically never was unambiguously settled. One cannot say if it is historical or theoretical science, if its nature is supranational. The author affirms, that the economy cannot be treated as a synonym of doing business or husbanding, because it is a science about husbanding. The character of its theoretical property is therefore relative, depends on the place and time in which one try to find his confirmation, as well as its manifestation forms. Analyzing scientific output of this stream research in theory of economy the author concludes, that in present world the key meaning for the functioning and development of economic subjects has their location. In terms of globalization, the growing meaning of institutional conditions of the macro- and microeconomic subjects functioning, as well as the defiance connected with the implementation of sedate development principles, it needs the careful and thorough economic analysis. It creates new challenges for the economy, and requires proper understanding of her possibilities and limitations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Arystoteles, Fizyka, [w:] Dzieła wszystkie t. II, PWN, Warszawa 1990, s. 85.
 2. 2) Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, PWN, Warszawa 1973, s. 33.
 3. 3) Bachelard G., Wyobrażenia poetyckie, PIW, Warszawa 1975.
 4. 4) Buttimer A., Geography and the Human Spirit, The John Hopkins University Press, Baltimore-London 1993.
 5. 5) Castells M., The International City, Blackwell, Oxford 1989.
 6. 6) Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford 1996.
 7. 7) Chojnicki Z., Koncepcja i zastosowanie metafory w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Rogacki H. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2003, s. 11-20.
 8. 8) Domariski R., Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 1982.
 9. 9) Feldman M.P., Location and innovation: The new economic geography of innovation, spillovers and agglomeration, [w:] The Oxford Handbook of Economic Geography, G.L. Clark, M.P. Feldman, M.S. Gertler (red.), Oxford University Press, Oxford-New York 2003, s. 373-394.
 10. 10) Gwosdz K., Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej, ,,Przegląd Geograficzny", zeszyt 4, 2004.
 11. 11) Jędrzejczyk D., Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, s. 85-90.
 12. 12) Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991.
 13. 13) Krugman, P.. What's new about new economic geography'?, Oxford Review of Economic Policy, 14/2, 1998, s. 7-17.
 14. 14) Kuciński K., Geografia ekonomiczna - zarys teoretyczny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 59.
 15. 15) Pepper S.C., World hypotheses, University of California Press, Berkeley 1942.
 16. 16) Polya G., Eggenberger P., Über die Statistik verketteter Vorgänge, Zeitschrift für Agewandte Mathematik und Mechanik, 1923, Heft 2, s. 279-289.
 17. 17) Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 18. 18) Relph E.C., An inquiry into the relations between phenomenology and geography, "Canadian Geographer", 1970, nr 14, s. 193-201.
 19. 19) Rykiel Z., Metafory geografii polskiej a jej stan i szanse rozwoju, [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, t. IV, Domański B., Widacki W. (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999, s. 159-166.
 20. 20) Sagan I., Nowe metafory - nowe metody badawcze w geografii nie tylko osadnictwa, [w:] X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998, s. 65-70.
 21. 21) Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu