BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masiukiewicz Piotr
Title
Specyfika zarządzania upadłością banku
The specific of bank bankruptcy management
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 81-90, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Postępowanie upadłościowe, Upadłość banku, Zarządzanie bankiem
Bankruptcy proceedings, Bank bankruptcy, Bank management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowe procedury dotyczące bankructw banków w Polsce reguluje ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, a specyficzne dla tego sektora regulacje zawiera prawo bankowe, które część decyzji pozostawia w gestii Komisji Nadzoru Finansowego. Potrzebna jest dyskusja nad szczegółowymi kryteriami podejmowania przez KNF decyzji co do sanacji lub upadłości. Tę opinię autor formułuje na podstawie badań, które przeprowadził wśród polskich banków. Przypominając doświadczenia z okresu fali bankructw banków z lat 90. ub. wieku, autor omawia sprzeczności lub niejasności w istniejącym ustawodawstwie upadłościowym i praktyce banków, oraz sugeruje kierunki zmian. (abstrakt oryginalny)

The basic banks bankruptcies procedures in Poland defines the law of bankruptcy right and repair of banks; and specific sector bank right for such solution contains the bank law, which leaves one part of decisions in hands of the Commission of Financial Supervision. It is necessary to discuss the detail criteria of undertaking by the CFN decisions: or sanify, or bankruptcy. This opinion the author formulates on a basis of investigations which conducted in Polish banks. Reminding the experience of the wave of banks bankruptcies during the 1990 decade, the author analyses the contradiction or the vagueness in existing bankruptcy legislation and the practice of banks, as well as suggests the directions of changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Bazerman M.H., Watkins M.D., Predictable surprises: The Disasters You Should Have Seen Corning, and How to Prevent Them, Harvard Business School Publishing Co., 2004, s. 15.
 2. 2) Consolidation in the Financial Sector, Summary Report, G-10, January 2001, s. 14-19.
 3. 3) Convention between Italy and Austria on Bankruptcy Winding-up Arrangements and Compositions, 12 July 1977.
 4. 4) Economic and Finance Committee, Report on Financial Crisis Management, Economic Paper no. 156, July 2001, s. 9.
 5. 5) Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 6. 6) Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 24.
 7. 7) Masiukiewicz P., Crises in Banks Versus State Intervention, Ekonomika: probierni teorii ta praktiki. Zbirnik naukowych prac. Wipusk 244, Tom IV, Dniepropietrowskij Nacionalnyj Uniwiersitet, Dniepropietrowsk, Ukrainę, November 2008.
 8. 8) Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw a etyka, [w:] Etyka i ekonomia, pod red. B. Klimczak i A. Lewickiej-Strzałeckiej, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2007.
 9. 9) Nadzór bankowy 1989-2006, Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa 2007.
 10. 10) Pawłowicz L., System bezpieczeństwa finansowego UE, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2/2007.
 11. 11) System gwarancji depozytów w Polsce i na świecie, pod red. W. Baki, PWE, Warszawa 2005. 12j Ustawa z dn. 29.08.97 r. Prawo bankowe, (Dz. U. nr 140/1997, poz. 939 z późn. zmianami).
 12. 13) Ustawa z dn. 28.02.03 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, (Dz. U. nr 60/03, poz. 535, z późn. zm.).
 13. 14) Ustawa z 14.12.94 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, (Dz. U. nr 4/95, póz. 18, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu