BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walenda Paweł
Title
Praktyczne aspekty wyceny mikroprzedsiębiorstwa
The practical aspects of microenterprises pricing
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 91-99, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Metody wyceny przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Wycena przedsiębiorstwa
Business valuation method, Micro-enterprise, Enterprise valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zdecydowaną większość firm w Polsce stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Jednak teoria wyceny przedsiębiorstw poświęca im mało uwagi, koncentrując się przede wszystkim na dużych podmiotach gospodarczych. Autor, na przykładzie firmy z sektora usług medycznych, omawia praktyczne aspekty wyceny mikroprzedsiębiorstwa. Opisuje jak pozyskać i wykorzystać rozproszone dane, oraz jak przygotować proces wyceny firmy nie prowadzącej sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The microenterprises constitutes the overwhelming majority amongst Polish firms. However the theory of pricing of enterprises gives little attention to this topic, focusing first of all on great economic subjects. The author, on an example of a firm which offers medical services, discusses practical aspects of microenterprise pricing. It describes how to gather and use distracted data, as well as how to prepare the process of pricing of a firm which does not elaborates financial reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Benning S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG-PRESS, Warszawa 2000.
 2. 2) Damodaran A., Country Default Spreads and Risk Premiums, http://pages.stern.nyu.edu.
 3. 3) Damodaran A., Levered and Unlevered Betas by Industry, 2006, http://pages.stern.nyu.edu.
 4. 4) Goś W., Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, Polska Akademia Rachunkowości SA, http://www.e-rachunkowosc.pl.
 5. 5) Informacja o sytuacji banków 2008/06, Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl.
 6. 6) Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg sja, Warszawa 1999.
 7. 7) Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 8. 8) Mielich M., Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. Szablewski A., Tuzimek R., Poltext, Warszawa 2007.
 9. 9) Ostaszewicz P., Panfil M., Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. Herman A., Szablewski A., Poltext, Warszawa 1999.
 10. 10) PKN Orlen, Rafineria „odporna" na spadek cen ropy, aktualizacja raportu, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., spółka PKN Orlen, raport z 20.11.2008.
 11. 11) Raport o inflacji. Październik 2008, NBP, RPP, Warszawa, październik 2008.
 12. 12) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r.
 13. 13) Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268, z 26 marca 2002 r.).
 14. 14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275 poz. 2732 z 28 grudnia 2004 r.).
 15. 15) Sokołowska-Kulas L, Wojciszke J., Jak wycenić wartość know-how, „Rzeczpospolita", 08.01.2008.
 16. 16) Staśkiel O., Pozyskanie Anioła Biznesu, [w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, studia przypadków, red. Panfil M., Difin, Warszawa 2008.
 17. 17) Ustawa z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141 poz. 1182, z dnia 5 września 2002 r.).
 18. 18) Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z 6 sierpnia 2004 r.).
 19. 19) Zarzecki D., Metody i wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu