BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Gertruda Krystyna
Title
Kapitał intelektualny w raporcie biznesowym
Intellectual capital in the business report
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 15-22, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ochrona dóbr niematerialnych, Kapitał intelektualny, Ochrona własności intelektualnej, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Raporty gospodarcze, Zasoby niematerialne
Protection of intangible goods, Intellectual capital, Intellectual property protection, Intellectual capital management, Economic reports, Intangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono relacje pomiędzy pojęciami: wartości niematerialne i prawne, wartości niematerialne, aktywa niematerialne, zasoby niematerialne, zasoby intelektualne, kapitał intelektualny. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie informacje moglibyśmy uzyskać ze sprawozdania sporządzonego w hipotetycznej sytuacji, gdy standardy rachunkowości dopuszczałyby możliwość ujmowania w bilansie wszystkich zasobów niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the relations between such notions, as: nonmaterial and legal values, nonmaterial values, intangible assets, resources, intellectual resources, and intellectual capital. The author undertaken also the attempts to explain, what informations could we get from the report made in so hypothetical situation, then the accountability standards allows the possibility of presenting in the balance all the nonmaterial resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Clever-Cortes E. i inni, Intellectual and environmental capital, "Journal of Intellectual Capital", t. 8, nr l, s. 171-182.
  2. 2) Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 11.
  3. 3) Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, HarperBusiness, New York 1997, s. 69.
  4. 4) Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 26.
  5. 5) McConnachie G., The Management of Intellectual Assets: Delivering Value to the Business, "The Journal of Knowledge Management", nr l, wrzesień 1997.
  6. 6) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) 2004, Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, paragraf 10.
  7. 7) Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wspólnie z amerykańską Radą Standardów Rachunkowości Finansowej (L/S Financial Accounting Standards Board - FASB), podjęły prace nad zbliżeniem standardów międzynarodowych i amerykańskich (Roadmap). Program na lata 2006-2008 obejmuje bardzo głębokie zmiany, m.in. badania nad możliwością prezentacji w sprawozdaniu finansowym zasobów intelektualnych.
  8. 8) Świderska G.K., W poszukiwaniu optymalnego raportu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1(2) styczeń-marzec 2007.
  9. 9) Świderska G.K., Świderska M., Sprawozdawczość biznesowa a relacje inwestorskie, skrypt Management Accounting Consulting, Warszawa 2006, s. 100.
  10. 10) Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2000 r. nr 113, poz. 1186 z późniejszymi zmianami), art. 45.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu