BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław, Rogowski Waldemar
Title
Pomiar KI przedsiębiorstwa
Enterprise IC' measurement
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 45-52, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Pomiar efektywności, Wiedza
Knowledge management, Intellectual capital, Efficiency measurement, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Coraz więcej menedżerów polskich spółek dostrzega znaczenie aktywów niewidzialnych, które nie są jednak raportowane w tradycyjnej sprawozdawczości finansowej. Aby jednak nimi zarządzać należy je poznać, co nie jest łatwe z uwagi na trudności z identyfikacją posiadanego przez firmę kapitału intelektualnego. Autorzy prezentują w artykule koncepcję pomiaru KI, która opiera się na ewolucyjnym obejmowaniu pomiarem poszczególnych składników, elementów, a następnie kategorii KI. Przyjęcie takiej metody ma ułatwić polskim przedsiębiorstwom rozpoczęcie procesu identyfikacji kapitału intelektualnego. (abstrakt oryginalny)

More and more managers of Polish companies perceive the meaning of invisible assets, which are not included in traditional financial account. In order to manage them it is necessary to recognize them, what is not easy considering how difficult is to identify the capital intellectual of the company. The authors of the article describe the concept of IC’ measurement based on including gradually to measure the respective components, elements, and afterward categories of the IC. In Polish companies the application of this method can facilitate to begin the process of intellectual capital identification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Efficiency In Croatian Economy, I.B.E.C., Zagreb, November 2002.
  2. 2) Efficiency on National and Company Level, I.B.E.C., Zagreb, October 2003.
  3. 3) Kasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 170.
  4. 4) Kasiewicz S., Rogowski W., Struktura rynku a konkurencyjność przedsiębiorstw (reguła trzech). Weryfikacja modelu amerykańskiego w warunkach polskich, [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, Bieńkowski W., Radło M.J. (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
  5. 5) Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 15 i dalsze.
  6. 6) Jabłońska D., Innowacyjność MSP. Wsparcie finansowe w ramach programów wdrażanych przez PARP, VII Forum Korporacyjne Komercyjne finansowanie innowacyjności w Polsce. Stan obecny, możliwości i wyzwania, ZBP, Warszawa, 14.12.2007.
  7. 7) Lichtenhaler U., Ernst H., Think Strategically About Technology Licensing, „The Wall Street Journal Europe", 3 grudnia 2007, s. R 8.
  8. 8) Pulić A., VA/C™ - An Accounting Tool for IC Management - http://www.measuring-ip.at/Papers/ ham99txt (stan luty 2006 roku).
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu