BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywacz Jacek, Lorek Ewa
Title
Kapitał intelektualny w analizie kredytowej
Intellectual capital in credit analysis
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 58-63, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Polityka kredytowa banków, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Zasoby niematerialne
Credit policy of banks, Intellectual capital, Intellectual capital management, Reporting in enterprises, Intangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza podstawowych dokumentów, w oparciu o które formułowana jest polityka kredytowa banków wskazuje, że uwzględniana jest tylko część zasobów niematerialnych. Informacje w sprawozdaniach i raportach finansowych w zbyt małym stopniu prezentują elementy kapitału intelektualnego. W artykule zostały opisane elementy struktury kapitału intelektualnego oraz zakres ich uwzględnienia w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Autorzy proponują również wprowadzanie specjalnych raportów, dotyczących kapitału intelektualnego, jako uzupełnienia sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The analysis of basic documents which serve to shape the credit policy of banks indicates, that the nonmaterial resources there are considered only partially. The informs included in the financial accounts and reports presents the elements of intellectual capital insufficiently. In the article there are described the elements of intellectual capital’ structure, and the scope of including them in the process of evaluation of enterprise’ credit capability. According to the authors proposal, special informs concerning the intellectual capital could be included as supplements to the financial accounts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Bielińska I., Analiza przychodów, [w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, (red. M. Jerzemowska), PWE, Warszawa 2004.
 2. 2) Daum J., How accounting gets more radical in measuring what really matters to investors, www.juergendaum.com/news, 2003-03-02.
 3. 3) Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 4. 4) Eustace C., Youngman R., The shifting corporate asset base, PRISM 2003, www.euintangibles.net/library, 04.07.2004.
 5. 5) Grzegorczyk W., Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, „Rzeczpospolita" 25.11.2002.
 6. 6) Janasz W., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 7. 7) Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 8. 8) Ntoufas P., Eine neue Generation des Lernes und Wissens, Wissensmanagement, 2003, nr 3.
 9. 9) Mendel T., Pszeniczka J., Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, czyli jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 10. 10) Mouritsen J., Intellectual capital and the capital market: the circulability of intellectual capital, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 2003, nr 10.
 11. 11) Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Załącznik nr 1.
 12. 12) Wiatr M.S., Kierunki zmian polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego - próba oceny, „Bank i Kredyt", nr l, 2004.
 13. 13) Woźniakowska A., Bariery stojące na drodze raportowania kapitału intelektualnego, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych (red. J. Turyna, W. Szczęsny), Difin, Warszawa 2004.
 14. 14) Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu