BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska-Mihułowicz Marzena
Title
Informacja i wiedza jako czynniki procesu podejmowania decyzji strategicznych
Information and Knowledge as Factors Making Strategic Decisions
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 487-494, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji strategicznych, Informacja w podejmowaniu decyzji, Wiedza
Top-level decision makers, Information in decision making, Knowledge
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie informacji i wiedzy jako istotne elementy podejmowania decyzji strategicznych oraz zdefiniowano proces podejmowania decyzji strategicznych w wymiarze informacyjnym.

This paper systematizes knowledge about the strategic decision-making process. It presents a model of the decision-making process as well as input and output information. The role of knowledge in decision making, accompanying problems and solutions are explained. Building managers' knowledge and experience along with their shortcomings are considered. Taken all together, the various elements of the paper enable to author to define a strategic decision making process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M. [1997], Organizacje. Istota, struktury, procesy, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Bittel L.R. [1998], Krótki kurs zarządzania, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, McGraw-Hill Book, Warszawa-Londyn.
 3. Bolesta-Kukulka K. [2003], Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 4. Davenport T.H., Prusak L. [1998], Working Knowledge. How Organizations Manage. What They Know, HBS Press Boston, Massachusetts.
 5. Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Encyklopedia organizacji i zarządzania [1981], red. M. Bednarkiewicz, M. Lubczyk, E. Ługowska, J. Witecka, PWE, Warszawa.
 7. Flakiewicz W. [1971], Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa.
 8. Griffin R.W. [2004], Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Grudzewski M., Hejduk I.K. [2003], Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 10. Jankowska-Mihutowicz M. [2004], Proces podejmowania decyzji - próba systematyzacji [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Zakopane, 16-18 września 2004 r., Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1030, Wrocław.
 11. Jędralska K. [1994], Niepewność a zachowania strategiczne kadry kierowniczej przedsiębiorstw, "Prakseologia", nr 1-2.
 12. Kozakiewicz A. [1989], Przyczynek do krytyki rozumu socjologicznego [w:] Racjonalność. Nauka. Społeczeństwo, red. A. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemka, PWN, Warszawa.
 13. Kozyra B. [2005], Zarządzanie niewidocznym. Nowa dziedzina zarządzania?, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 14. Koźmiński A.K. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Kuczmera-Ludwiczyńska E., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P. [2001], Podejmowanie decyzji w organizacji [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 16. Makarczyk T. [1992], Zagadnienie luki decyzyjno-informacyjnej, "Prakseologia", nr 3-4 (116-117).
 17. Mikuła B. [2005], Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Morawski M. [2002], Strategiczne znaczenie wiedzy w procesie kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtrarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 20. Penc J. [1996], Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 21. Penc J. [1994], Informacyjny system zarządzania firmą, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 25, nr 698, Łódź.
 22. PN-ISO 8402:1996. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia.
 23. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Stefanowicz B. [2005], Kodowanie wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 25. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 26. Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania [1991], red. A. Nowicki, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Thom N., Hrasymowicz-Birnbach J. [2005], Zarządzanie wiedzą w Szwajcarii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 28. Winch S. [1991], Społeczne aspekty ryzyka w zarządzaniu, Zakład Nauk Zarządzania, PAN, Warszawa.
 29. Zarządzanie. Teoria i praktyka [1999], red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2005], red. K. Perechuda, Wdawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu