BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa
The Effect of Economic Transformation on Changes in Land Use in the Area Around Kraków (Based on the Former Cadastre District of Podgórze)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 617, s. 177-191
Keyword
Użytkowanie ziemi, Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne miasta
Land use, Spatial economy, Town spatial planning
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem opracowania jest zbadanie i ocena rozmiaru i skali zmian w użytkowaniu ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa, spowodowanych przejściem z gospodarki planowanej do rynkowej. Opracowanie jest kontynuacją badań prowadzonych przez autora nad procesem przemian użytkowania ziemi w poszczególnych częściach Krakowa: centralnej, przedmiejskiej i podmiejskiej.

The aim of this article is to investigate the scale of changes in land use in the area around Kraków brought about by the transition from a planned to a market economy. The article also constitutes a continuation of research conducted by the author in other zones: central, suburban and environs. The analysis relates to Podgórze, at one time a separate city (1784-1915), and later a district of Kraków. In future, research should be conducted on the remaining zones, as well as Podgórze, to enable an analysis of changes in land use since the second half of the nineteenth century, i.e., from the moment the cadastre plan for Kraków was prepared in its then administrative borders and cadastre maps were drawn up for towns and villages that were subsequently annexed to the city.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bardel F., Miasto, Podgórze, jego powstanie i pierwszych 50 lat istnienia. Kraków 1901.
 2. Bogdanowski J., "Błonie" na Krzemionkach, czyli pochwała wypoczynku na "łące kwietnej" jak w średniowieczu. "Aura" 2000, nr 12.
 3. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego ok. 1960 r., UJ, Zeszyty Naukowe, Kraków 1966, nr 128, Prace Geograficzne, z. 14, Prace IG UJ, z. 36.
 4. Dzieje Krakowa, red J. Bieniarzówna, J. Małecki, Wydawnictwo Literackie, t. 2 (Kraków w wiekach XVI-XVIII), Kraków 1979, t. 3 (Kraków w latach 1796-1918), Kraków 1984; J. Małecki, Jeszcze o początkach Podgórza i jego nazwie, Rocznik Krakowski, Kraków, 1978, t. 49.
 5. Górka Z., Monografia geograficzno-gospodarcza I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, Instytut Geografii UJ, Kraków 1973, maszynopis pracy doktorskiej; Zmiany w strukturze funkcjonalnej centrum Krakowa w dobie transformacji społeczno-ekonomicznej Polski, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, "Region miejski Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej" , red. J. Kaczmarek, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódź 1994.
 6. Inwestycje komunikacyjne w Krakowie, "Krakowski Rynek Nieruchomości" 2001, nr 22.
 7. Kortus B., Kraków jako ośrodek przemysłowy: rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta, UJ, Zeszyty Naukowe, Kraków 1968, nr 184, Prace Geograficzne, z. 14, Prace Instytutu Geografii, z. 41, s. 20.
 8. Luchter B., Charakterystyczne cechy przemian użytkowania ziemi w strefie przejściowej Krakowa w latach 1983-1994, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1996, nr 470.
 9. Luchter B., Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000 (na przykładzie Bronowic Wielkich), AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 2002, nr 588.
 10. Luchter B., Kierunki przemian... Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, Wrocław 1990, z. 2/3.
 11. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" z 1950 r., AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1999, nr 527.
 12. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I poł. XIX w., AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1987, nr 251.
 13. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta, byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1994, nr 422; Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1997, nr 483.
 14. Mapa topograficzna Polski 1:10000, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 15. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, PAN, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 29.
 16. Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa, Materiały Sesji Naukowe odbytej 17 kwietnia 1999 r., "Kraków w dziejach narodu", red. J. Małecki, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków , 2000; Wolne Królewskie Miasto Podgórze, red. J. Żółciak , Kraków 1996.
 17. Rolle K., Kraków, rozszerzenie granic 1909-1915, Gmina Stoł. Król. Miasta Krakowa, Kraków 1931, s. 480.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu