BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Grzegorz
Title
Sprawozdania o stanie KI organizacji
Organization' IC rank reports
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 70-73, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego
Intellectual capital, Intellectual capital valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poprzez sprawozdawczość kapitału intelektualnego organizacji należy rozumieć sposób dostarczania informacji o kapitale intelektualnym na użytek różnych grup odbiorców. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tej sprawozdawczości jest sprawozdanie o stanie kapitału intelektualnego organizacji. Autor przedstawia teoretyczne założenia takiej sprawozdawczości opartej w głównej mierze na inicjatywach popieranych przez rządy wielu krajów europejskich. (abstrakt oryginalny)

The accounts of intellectual capital of an organization determinate the form in which the information of IC is provided for use of different groups of consumers. In these accounts the basic used instrument is the report of an organization’ IC rank. The author presents theoretical assumptions of such reports based mainly on some initiatives supported by the governments of many European countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) A Guideline for Intellectual Capital Statements - a key to knowledge management, Danish Agency for Trade and Industry, Ministry of Trade and Industry, Copenhagen 2000.
  2. 2) Intellectual assets and value creation: implications for corporate reporting, OECD, 2006, s. 16.
  3. 3) Intellectual capital statement - Made in Germany, Federal Ministry of Economics and Labour, Berlin 2004, s. 12.
  4. 4) Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 173 i nast.
  5. 5) Lukasiewicz G., Kapitał intelektualny organizacji, [w:] Rozwój kapitału intelektualnego organizacji, Szalkowski A. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu