BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śledzik Karol
Title
Wyceny KI w spółkach giełdowych
Evaluation of IC in stock exchange' companies
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 89-91, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Kapitał intelektualny, Porównania międzynarodowe, Wycena kapitału intelektualnego, Współczynnik intelektualnej wartości dodanej
Stock market companies, Intellectual capital, International comparisons, Intellectual capital valuation, Value Added Intellectual Coeficient (VAIC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor, posługując się zdefiniowanym przez A. Pulića współczynnikiem intelektualnej wartości dodanej VAIC™, przeprowadził badania mające na celu porównanie kapitału intelektualnego wybranych giełdowych spółek krajowych, z wybranymi spółkami zagranicznymi. Analiza wyników wskazuje na istnienie luki w obszarze wartości kapitału intelektualnego w polskich firmach, co może mieć istotny wpływ na ich pozycję w globalnej gospodarce, a w przypadku banków na obniżeniu ich pozycji na zintegrowanym europejskim rynku finansowym. (abstrakt oryginalny)

The coefficient of intellectual value added VAIC™ defined by A. Pulić in 1998 served for the author to investigate the comparison of intellectual capital of chosen national companies in stock exchange, with selected foreign companies. The analysis of results indicates the existence of a gap in the sphere of intellectual capital value in Polish exchange companies, what can influence essentially on their standing in the global economy, and in case of banks can lower their position on the integrated European financial market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 31.
  2. 2) Dzinkowski R., The measurement and management of intellectual capital: an introduction, "International Federation of Accountants" 1998.
  3. 3) Kasiewicz S., Rogowski W., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  4. 4) Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 71.
  5. 5) Osbert-Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzę pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji", nr 3, 1999.
  6. 6) Pulic A., Value Creation Efficiency Analysis - VAIC™, materiały konferencyjne, 2006.
  7. 7) Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003, s. 100.
  8. 8) Sveiby K.E., Methods for Measuring Intangible Assets, http://www.sveiby.com/articles/Intangible- Methods.htm.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu