BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilkin Jerzy
Title
Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii
May Economics be Beautiful? Deliberations on the Subject and Methods of Economics
Source
Ekonomista, 2009, nr 3, s. 295-313, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Filozofia ekonomii, Metodologia ekonomii, Teoria ekonomii, Nauka
Philosophy of economics, Economic methodology, Economic theory, Science
Note
summ., rez.
Abstract
Artykuł prezentuje próbę spojrzenia na proces ewolucji współczesnej ekonomii z punktu widzenia pojęcia piękna. Piękno jest kategorią, do której odwołują się naukowcy z wielu dziedzin, a zwłaszcza nauk ścisłych (fizyki i matematyki) oraz nauk humanistycznych, ale rzadko czynią to ekonomiści. Związek piękna i ekonomii omówiony został w odniesieniu trzech sfer analizy: misji ekonomii i jej roli społecznej, przedmiotu ekonomii oraz metodologii nauk ekonomicznych. Rozważania zawarte w prezentowanym artykule nawiązują do osiągnięć różnych nurtów ekonomii oraz innych nauk. Poszukiwanie piękna w ekonomii jest uzasadnione i spełnia ważną rolę, jako źródło inspiracji i wzbogacania podstaw metodologicznych współczesnej ekonomii. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an attempt to look at the evolution of contemporary economics using the category of beauty. Many scientists from different research areas such as physics, mathematics and humanities can relate to this category but economists seldom do. In this study links between beauty and economics have been discussed in relation to three areas of analysis: mission and social roles of economics, subject of economics and its methodology. Discussion presented in this paper refers to many streams of economics and other sciences. The search for beauty in economics is justified and plays an important role as a source of inspiration and also contributes to enriching the methodological foundations of contemporary economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J., Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985.
 2. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 3. Boulding K.E., Ekonomia jako nauka moralna, w: Ponad ekonomią, wybór i przekład J. Grosfeld, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 4. Chandrasekhar S., Prawda i piękno. Estetyka i motywacja w nauce, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 5. Chmielecki A., Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Colander D., The Lost Art of Economics. Essays on Economics and the Economics Profession, Edward Elgar, Cheltenham 2001.
 7. Dopfer K., Wprowadzenie ku nowemu paradygmatowi, w: Ekonomia w przyszłości, red. K. Dopfer, PWN, Warszawa 1982.
 8. Etyka i ekonomia, red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007.
 9. Etyka w biznesie, red. P.M. Minus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Gombrich E.H., O sztuce, Arkady, Warszawa 1997.
 11. Handbook of Economic Methodology, red. J.B. Davis, D.W. Hands, U. Maki, Edward Elgar, Cheltenham 1994.
 12. Happiness and Economics, red. R.A. Easterlin, An Elgar Reference Collection, Cheltenham 2002.
 13. Hawking S., Ilustrowana krótka historia czasu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 14. Henderson W., Metaphor and Economics, w: New Directions in Economic Methodology, red. R.E. Backhouse, Routledge, London and New York 1994.
 15. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 16. Kurowicki J., Piękno jako wyraz dystansu. Wyklad estetyki z perspektywy filozofii kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 17. Manteuffel R., Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987.
 18. McCloskey D.N., How to Do a Rhetorical Analysis, and Why, w: New Directions in Economic Methodology, red. R.E. Backhouse, Routledge, London and New York 1994.
 19. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 20. Ossowski S., U podstaw estetyki, w: Dzielą, 1.1, PWN, Warszawa 1966.
 21. Russell B., Mądrość Zachodu, Wydawnictwo Penta, Warszawa 1995.
 22. Sachs J. D., Nauka przetrwania (z prof. J.D. Sachsem rozmawia J. Żakowski), "Polityka", nr 4, 24 stycznia 2009.
 23. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. l, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 24. Stigler G.J., The Economist as Preacher and Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago 1982.
 25. Tatarkiewicz W, Wielkość i upadek pojęcia piękna, "Studia Filozoficzne" 1970, nr 1.
 26. The Complexity Vision and the Teaching of Economics, red. D. Colander, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 27. Tischner J., Filozofia dramatu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
 28. Tischner J., Myśli wyszukane, Znak, Kraków 2000.
 29. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu