BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skurjat Krystyna
Title
Etyczny wymiar działalności gospodarczej
Ethical Dimension of Business Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 380-383, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Wartości i normy etyczne
Business activity, Value and ethical norms
Note
summ.
Abstract
Uzasadniono pogląd, że w sytuacji gwałtownych zmian życia gospodarczego istnieje pilna potrzeba poddawania go osądom moralnym. Wykazano, że wprowadzenie do badań nad podstawowymi zasadami biznesu oprócz kwestii ekonomiczności i efektywności działań gospodarczych również zagadnień moralnych i psychologicznych nie tylko ściślej wiąże ekonomię z naukami humanistycznymi, ale ponad to umożliwia pełniejsze rozumienie zachowań ludzkich jako odniesionych do norm i wartości o charakterze aksjologicznym. Wykazano, że skierowanie uwagi interesariuszy (akcjonariuszy, pracowników, menedżerów, klientów, konsumentów, dostawców, odbiorców) na fundamentalne zasady moralne, przekłada się na praktykę, życia gospodarczego oraz uczy poszanowania podstawowych norm dzielności etycznej we wszelkich obszarach stosunków międzyludzkich. Przyjęto pogląd, że podejście do realizacji celów firmy od strony ich zgodności ze społecznie przyjętymi zasadami moralnymi (i prawem) wymaga realizowania odpowiedzialnego biznesu przez włączanie się w otwartą wolną konkurencję bez uciekania się do podstępnych działań i wyzyskiwania czyichś błędów dla własnych korzyści. (abstrakt oryginalny)

Presented in the paper opinion has been justified that in the situation of dramatic changes in business activity there arises an urgent necessity to subject it to moral evaluation. It has been indicated that the introduction of moral and psychological issues, in addition to the question of cost-effectiveness and business activity efficiency, into the research on rudimentary business rules is not only strongly related to humanistic sciences but also enables more thorough understanding of human behaviour modes in reference to norms and values of the axiological character. It has been indicated that drawing shareholders ', employees ', managers ', consumers ', suppliers', recipients' attention towards fundamental moral rules has a reflection in the practice of business activity and leaches respect for rudimentary norms of ethical activity in all ranges of interpersonal relationships. It has been indicated that an attitude towards the realization of the company's aims in accordance with socially acceptable moral rules (and law) requires the realization of responsible business through entering open ml free competitiveness devoid of deceitful activities and taking advantage of someone's mistakes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Arystoteles 1984: Polityka, PWN, Warszawa, s. 6-7, 23.
  2. Bauman Z. 1996: Etyka ponowoczesna. Przełożyły J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. PWN, Warszawa, s. 341.
  3. Hansen G. 1993: Wprowadzenie do etyki biznesu. Etyka, t. 26, s. 91.
  4. Mounier E. 1964: Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Przekład E. Krasnopolskiej. Kraków, s. 37.
  5. Ulrich P. 2000: Integrative Economic Ethics - Towards a Conception of Socio - Economic Rationality. [W:] Contemporary Economic Ethics and Business Ethis. (red. P. Koslowski). Springer, Berlin, s. 48. Cyt. za: B. Klimczak, Etyka biznesu a etyka ekonomiczna. Internet.
  6. Wiśniewski R. 1994: Etyka biznesu z perspektywy różnych sposobów uprawiania etyki. [W:] Etyka biznesu. Ogólnokrajowa konferencja. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, s. 37-48.
  7. Wiśniewski R. 1999: Transcendentalne uzasadnienie etyki biznesu. [W:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, (red. naukowa Gasparski W. A., Lewicka-Strzaleczka A., Miller D. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 37-46.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu