BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosenko Barbara
Title
Rola kapitału społecznego w zwiększaniu konkurencyjności obszarów wiejskich
The Role of Social Capital in Increasing the Competitiveness of Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 395-400, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Wieś, Kapitał społeczny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Konkurencyjność
Village, Social capital, Social economic development, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Autorka zwróciła uwagę na zbyt mało docenioną rolę kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich i wzrostu ich konkurencyjności. Zdaniem autorki, siła tego kapitału tkwi w zdolności wykorzystywania szans rozwoju, dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, zmniejszenia kosztów transakcyjnych. Autorka przeanalizowała ponadto rolą państwa i społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju kapitału społecznego na terenach wiejskich.

The author discusses the conception of rural areas development and characterises criteria of this development. Then, in accordance with the "resource-baaed approach" to development, she lists the resources influence the development of rural areas, in particular social capital, hi the final part of the paper the author describes the role of state and civil society in the development of social capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dyduch W. 2005: Kapitał społeczny pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności [www.zti.com.pl/instut/pp/referaty/ref42 full.html].
 2. Field J. 2005: Social Capital, Routlcdgc, London, cyt. za Koslro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 3. Fukuyama F. 1997: Zaufanie, kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa.
 4. Giddens A. 1999: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. KJW, Warszawa.
 5. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. 2000: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej PWN, Warszawa.
 6. Hardt Ł. 2004: Wpływ środowiska instytucjonalnego na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3.
 7. Kapitał społeczny we wspólnotach (red. H, Januszka) 2005: Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 8. Kłodziński M. 2006: Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Acta Agraria et Silvestria, Vol XLVI/2.
 9. Kostro K. 2005: Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 10. Krośniak P. 2006: Sprawozdanie z Konferencji: Rozwój obszarów wiejskich - wyzwanie dla społeczeństw europejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 2.
 11. Krzyminiewska G. 2005: Współpraca a tworzenie kapitału społecznego. Przypadek wsi wielkopolskiej. [W:] Kapitał społeczny we wspólnotach (red. Januszek J.), Poznań.
 12. Matysiak A. 1999: Źródła kapitału społecznego. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 13. Popp H.W. 1998: Główne założenia polityki dla obszarów wiejskich. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Poznań.
 14. Słodowa-Helpa M. 2005: Możliwości absorbcji funduszy Unii Europejskiej przez polskie regiony. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1.
 15. Sosenko B. 2006: Kapitał społeczny w przestrzeni gospodarczej. Krakowskie Studia Małopolskie, nr 10.
 16. Stankiewicz M.J. 2005: Elementy wiedzy kluczowe dla konkurencyjności przedsiębiorstw - w świetle badań empirycznych. [W:J Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce (red. Grodziszewski B-, Stankiewicz M.). Wyd. Dom Organizatora.
 17. De Vit., Mayer T. 1999: Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes to Create Competite Advantage International Thomson Business Press.
 18. Wasielewski K. 2002: Lider, elita, organizacja w procesie aktywizacji społeczności wiejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2.
 19. Wizja polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie, synteza tomu: Policy Vision for Sustainable Rural Economics in Enlarged Europe, Hanover 2003, tłum. polskie Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 3.
 20. World Bank 2001: Social Capital Initiative Project. Red T. van Bastelaer, Washington DC.
 21. World Bank, Social Capital Website, [http:// www.worldbank.org/powerty/scapital].
 22. Woś A., Zegar J.S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 23. Zboroń H. 2004: Kapitał społeczny. [W:] Elementy etyki gospodarki rynkowej. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu