BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychalski Grzegorz
Title
Źródła przewagi konkurencyjnej gospodarstwa rolnego
The Sources of Competitive Advantage of the Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 401-404, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność, Przewaga konkurencyjna
Arable farm, Competitiveness, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę identyfikacji tych czynników, które kształtują przewagę konkurencyjną gospodarstwa rolnego w warunkach zintegrowanego rynku rolno-żywnościowego. Opisał główne siły napędowe konkurencji w ramach sektora rolnego z uwzględnieniem rywalizacji między istniejącymi przedsiębiorstwami. Wskazał także na podstawowe strategie konkurencyjne firmy w obecnym otoczeniu rolnictwa. Następnie zaprezentował autorski model rozwoju mezoekonomicznego obszarów wiejskich i relacje kształtujące zachowania gospodarstwa rolnego, jako dostawcy surowca pochodzenia rolniczego. W konkluzji autor podzielił czynniki przewagi konkurencyjnej na egzogeniczne - niezależne od aktywności przedsiębiorcy oraz endogeniczne - związane ze strukturą zasobów gospodarczych i strategią rozwoju firmy.

The paper presents an attempt of identification of the basic factors determining the competitive advantage of the farm in the conditions of integrated food market. There is a description of main forces driving the competition of the rivalry among the existing producers. Main strategies of competitive fight were discussed in the context of current agriculture environment. Then one can find author's model of rural areas mezoeconomic development and relations determining farm activity as the agricultural raw materials supplier. In the conclusion there is a division on the competitive advantage factors into two groups: egzogenic independent on entrepreneur activity and endogenic connected with economic resources structure and the firm development strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Folke C. 1991: Socioeconomic dependence on the lift - supperting environment 1991 Kluver Academy Publishers Stockholm.
  2. Porter M. 1998: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
  3. Rozporządzenie nr 2081/92/EWG w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środkó.w spożywczych. Official Journal of European Commission no 2194/1992.
  4. Spychalski G. 2005: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Stankiewicz M. J. 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TONIK, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu