BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitek Marcin
Title
Sposoby minimalizacji ryzyka finansowania i kredytowania rynku nieruchomości
Risk Reduction Methods of Founding Crediting of the Estate Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 205-212, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko bankowe, Ryzyko kredytowe, Ryzyko stopy procentowej
Real estate market, New capital accord, Banking risk, Credit risk, Interest rate risk
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono nowoczesne i najważniejsze techniki pomniejszania ryzyka bankowego, szczególnie kredytowego i rynkowego na rynku nieruchomości. Zaprezentowano metody ograniczania ryzyka kredytowego na podstawie Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej. Omówiono operacje terminowe (FRA - Forward Rate Agrement, swap stopy procentowej, opcje stopy procentowej i futures), które są narzędziami sterowania ryzykiem stopy procentowej.

Banks are the most important institutions operating in the estate market as found suppliers and in the financial market, offering mortgages. This activity is charged by a certain risk. In the paper some modern and most important techniques of bank risks reduction, especially related to loan and market risks are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Allen R.H.: Real Estate investment strategy. South-Western Publishing Co, Cincinnati 1989.
  2. Binkowski P., Beeck H.: Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego Rynku Finansowego. Poltext, Warszawa 1998.
  3. Capiga M.: Nowe aspekty zarządzania ryzykiem kredytowym. "Bank" 2003, 2.
  4. Dębisk W: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Dziekański P: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, Warszawa, czerwiec 2003.
  6. Jajuga K.: Ryzyko kredytowe i metody jego pomiaru. Zeszyt Hipoteczny nr 23, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2006.
  7. Misztal P: Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, Warszawa 2004.
  8. Smithson Ch.W.: Managing financial risk. A guide to derivative products, financial engineering, a value. McGraw Hill-Professional 1998.
  9. Wąsowski W.: Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
  10. Współczesny bank. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu