BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchoń Aneta
Title
Z problematyki przekształcania gruntów rolnych w tereny mieszkaniowe i przemysłowe
Selected Problems Connected with the Transformation of Agricultural Land into Housing Development and Industrial Land
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 409-414, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Grunty rolne, Zagospodarowanie przestrzenne, Nieruchomości mieszkaniowe
Arable land, Spatial development, Real estate housing
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła proces przekształcania gruntów rolnych w tereny mieszkaniowe i przemysłowe. Proces ten realizowany jest w dwóch etapach: pierwszy stanowi zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w planie zagospodarowania przestrzennego, drugi natomiast obejmuje wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Autorka wskazała na problemy związane z tym procesem, m.in. w zakresie renty planistycznej. Na zakończenie poruszyła problematykę skutków konwersji gruntów rolnych dla gminy.

The article presents the process of transformation of agricultural land into housing development and industrial land. This is executed in two stages: the first consists in a change of land f unction of agricultural land in the town and country development plan, while the other is connected with the release of land from agricultural use. Problems related with this process are also indicated, e.g. the development plant fees. Conversion of land use may have positive or negative effects for the commune. The former effects include higher revenue for the budget from real property taxes, development plan fees, as well as the development of the housing and construction sector and economic activity. Negative consequences of this conversion, which need to be mentioned, include its adverse effect on the development of agriculture, agrarian structure and environmental protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bąkowski T. 2004: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze, s. 50.
 2. Blażejczyk M. 1967: Ochrona prawna gruntów rolnych, Warszawa 1967, s. 78.
 3. Janeczek A. 2008: Przekształcanie gruntów rolnych w tereny mieszkaniowe i przemysłowe na przykładzie wybranych gmin, praca magisterska przygotowana w Katedrze Zarządzania i Prawa UP w Poznaniu.
 4. Janeczko E. 2001 : Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Rejent nr l, s. 40.
 5. Ochrona Środowiska. 2004: GUS, Warszawa.
 6. Radecki W. 1996: Prawna ochrona środowiska w rolnictwie. Zielona Góra, str. 80.
 7. Świderski K. 2006: Odpowiedzialność gminy z tytułu szkód spowodowanych kształtowaniem ładu przestrzennego. Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 23.
 8. www.sejm.gov.plj.www.gazetaprawna.pli.www.rp.pl
 9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005, Nr 45, poz. 435 z późn zm).
 12. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu