BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płowiec Urszula
Title
Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
The Chances and Dangers of the Development of Export and Competitiveness of the Polish Economy Before and After Obtaining Membership of Poland in the European Union
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2003, nr 9, s. 3-28
Keyword
Rozwój gospodarczy, Gospodarka, Konkurencyjność gospodarki, Eksport
Economic development, Economy, Economy competitiveness, Export
Note
summ.
Company
Wspólnota Europejska
European Community
Country
Polska
Poland
Abstract
Omówiono szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed uzyskaniem członkowstwa w Unii Europejskiej - otoczenie zewnętrzne oraz czynniki makro i mikroekonomiczne, a także szanse i zagrożenia po uzyskaniu członkowstwa w UE - otoczenie zewnętrzne oraz wewnętrzne czynniki rozwoju.

The greatest challenge for Poland just before and after accession to the European Union is the acceleration of economic growth, being a necessary although insufficient condition of limiting the second most serious weakness, i.e. the high unemployment rate. The external surroundings-in view of the stagnation tendencies in the EU-do not favour the realization of this challenge. All the more important is therefore the harmonization of the budget policy, monetary policy and broadly understood structural changes in the real sphere. The economy is becoming increasingly more dichotomic, composed of large enterprises with the share of foreign capital and thousands of small subjects with Polish capital. The first group (and exporters) is prepared to compete on the unifiorm EU market, the second one rather not. The accession of Poland to the EU will cause an increase of competition on the Polish market, particularly for small and medium enterprises for which a barrier will become the observation of union safety, sanitary and environmental protection standards. In a long period the chances of Poland depend on the development of education, increase of outlays on research and development and the innovativeness of enterprises. The implementation of such a direction of development, in accordance with the assumptions of the EU Lisbon strategy, requires an urgent working out of our own strategy of improvement of the competitiveness of the economy and society at least for a period until 2010. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 2002 Pre-Accesion Economic Programmes of Candidate Countries. Overview and Assessment, Brussels, 5 October 2002, EC FIN z 482 z02 - EN, s. 85.
 2. Bielecki J., Pięć warunków Unii, Rzeczpospolita" 17 VI 2002.
 3. Bielecki J., Unia zaostrza warunki, "Rzeczpospolita" 18 X 2002.
 4. Co, komu i ile, "Dobra Firma", "Rzeczpospolita" 8 V 2001.
 5. "Dobra Firma", dodatek do "Rzeczpospolitej", 22 X 2002.
 6. DzU nr 5 z 2000 r., poz. 53.
 7. DzU nr 55 z 1993 r., poz. 250 z późniejszymi zmianami.
 8. DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085 oraz nr 62, poz. 627.
 9. Jóźwiak Z., Do Unii z czystym środowiskiem, "Dobra Firma", dodatek do "Rzeczpospolitej" 24-26 XII 2002.
 10. Jóźwiak Z., Kosztowne, ale coraz bardziej niezbędne, "Dobra Firma", dodatek do "Rzeczpospolitej" 20 VIII 2002.
 11. Jóźwiak Z., Oktaba L., HACCP, ISO czy oba razem, "Dobra Firma", dodatek do "Rzeczpospolitej" 17 IX 2002.
 12. Jóźwiak Z., Zintegrowany kłopot, "Dobra Firma", dodatek do "Rzeczpospolitej", 10 XII 2002.
 13. Kotyński J., Konkurencyjność gospodarki Polski w UE i szanse jej podniesienia, w: Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy prezydium PAN, 2002.
 14. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002, przegląd międzynarodowy, GUS 2002. PKB liczony według kursów walut.
 15. "Monitor Polski" 2002 nr 45, poz. 678.
 16. Nauka i Technika w 1999 r., GUS 2001, tabela 6.5.
 17. Płowiec U., Lizbońska strategia UE, wnioski dla Polski, w: Handel Zagraniczny i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed wejściem do UE, PTE 2002.
 18. Prognozy "The Economist" z 11 I 2003.
 19. Raport o przekształceniach własnościowych w 2000 r., Ministerstwo Skarbu Państwa 2001.
 20. Recesji jednak nie będzie, "Rzeczpospolita" 22 XI 2002.
 21. Rocznik statystyczny 2001, s.310.
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją, DzU nr 35 z 2000 r., poz. 453.
 23. Semprich Ż., Ilu sobie poradzi, "Rzeczpospolita" 20 IX 2002.
 24. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 2002, tabela 1.
 25. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, DzU nr 81 z 2001 r., poz. 876.
 26. Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU nr 141 z 2002 r., poz. 1177.
 27. Ustawa z 17 VII 2002 o nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
 28. Ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, DzU 41 z 2002 r., poz. 363.
 29. Ustawa z 23 V 2002 o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach Konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 115 z 2002 r., poz. 995.
 30. Ustawa z 26 VII 2002 o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 135 z 2002 r., poz. 1146.
 31. Ustawa z 27 VII 2002 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 141 z 2002 r., poz. 1179, art. 16, ust. 4.
 32. Ustawa z 27 VII 2002 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 141 z 2002 r., poz. 1179, art. 25.
 33. Ustawa z 30 VIII 2002 o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców, DzU nr 155 z 2002 r., poz. 1287. Ustawa z 30 VIII 2002 zmieniająca ustawy o: podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU nr 169 z 2002 r., poz. 1384.
 34. Ustawa z 6 IX 2001 o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, DzU 129 z 2001 r., poz. 1443.
 35. Wywiad z A.Pilloux odpowiedzialnym w EBOR za kraje kandydujące do UE, "Rzeczpospolita" 19 III 2002.
 36. Wywiad z M. Markiem, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, "Rzeczpospolita" 13 VIII 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu