BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrówka Mirosław
Title
Polsko-amerykańskie stosunki gospodarcze w świetle inwestycji bezpośrednich w polskich strefach ekonomicznych
Poland-American Economic Relations in the Light of Direct Investments in Polish Enterprise Zones
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 337-347, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Problemy gospodarki światowej
Keyword
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Inwestycje bezpośrednie, Specjalne strefy ekonomiczne, Inwestycje zagraniczne
International economic relations, Direct investments, Special economic zones, Foreign investment
Note
summ.
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstract
Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, pomimo bardzo dynamicznego ich rozwoju w ostatniej dekadzie, w dalszym ciągu są nie adekwatne do możliwości gospodarczych obu krajów. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia obecności polskiej gospodarki w obrocie handlowym i gospodarczym z USA, jak również dynamiki i wielkości amerykańskich inwestycji bezpośrednich w Polsce. Przestrzeganie określonych ścisłych zasad, kontynuacji oraz więzi handlowych między uczestnikami rozwoju gospodarczego może wskazywać na drogę rozwoju oraz nakreślać istotne zmiany w kierunkach i zasadach, które winny być asymilowane lub uchylane. Temu, zdaniem autora, służy niniejsza publikacja. Mając to na uwadze, autor podjął próbę oceny współpracy handlowej pomiędzy krajami oraz poddał analizie zagraniczne inwestycje bezpośrednie dokonywane przez podmioty amerykańskie w polskich specjalnych strefach ekonomicznych. (fragment artykułu)

Economic relations between Poland and the United States of America, in spite of considerably rapid development in the last decade, are still insufficient taking into account the economic possibilities of both countries. Therefore, the need for increasing the presence of the Polish economy exists in the commercial and economic turnover from the USA and also dynamics and sizes of American direct investments in Poland. This publication is an attempt to assess the commercial co-operation between both countries and to analyze US foreign direct investments in the Polish enterprise zones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., Globalne Davos, „Wprost" 1999 nr 42.
 2. Domańska B., Gwosdz K. (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Wyd. IGiGP, Kraków-Mielec 2005.
 3. Gorynia M„ Zachowania przedsiębiorstw a procesy globalizacyjne, [w:] J. Rymarczyk, M. Sutkowski, Internacjonalizacja i globalizacja polskiej gospodarki. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 867, AE, Wrocław 2000.
 4. Gwosdz K., Jarczewski W., Huculak M., Wiedermann K., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Wyd. IGiGP, Kraków-Mielec 2005.
 5. Kraszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, Toruń 2004.
 6. Kryńska E. (red), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wyd. Scholar, Warszawa 2000.
 7. Liberska B., Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 8. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2003.
 9. Ministerstwo Gospodarki, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na dzień 31.12.2006 r., Warszawa 2007.
 10. Mrówka M., Strategie lokalizacji inwestycji bezpośrednich w polskich strefach ekonomicznych - na podstawie wybranych korporacji amerykańskich, [w:] J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, AE, Wrocław 2007.
 11. Oziewicz E., Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej u progu XXI wieku, [w:] H. Treder (red.), Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki. Problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej, funkcjonowanie rynków finansowych, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, Wyd UG, Gdańsk 2000.
 12. Rymarczyk J., Globalna strategia lokalizacji, PWE, Warszawa 2004(a).
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004(b).
 14. US Census Bureau 2007 - Foreign Trade Statistics, www.census.gov/foreign-trade/balance.
 15. Waresa M., Inwestycje niemieckie w Polsce a handel bilateralny: substytucja czy komplementarność?, Instytut Gospodarki Światowej, nr 240, SGH, Warszawa 2002.
 16. World Investment Report 2007, Transnational Corporation and the Internationalization of R&D, UNCTAD, New York and Geneva 2006.
 17. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu