BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marecki Krzysztof
Title
Czynniki kształtujące popyt przedsiębiorstw na zagraniczne środki finansowe
Factors Shaping the Enterprises Demand on Foreign Financial Means
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 9-12
Keyword
Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Zadłużenie zagraniczne, Zewnętrzne finansowanie gospodarki
Foreign capital in enterprises, Company indebtedness, Foreign debt, External financing of the economy
Abstract
Obserwowany wzrost zagranicznego zadłużenia gospodarki polskiej poprzez wzrost zadłużenia przedsiębiorstw można tłumaczyć wieloma czynnikami. W artykule autor zwraca szczególną uwagę na: relatywnie łatwy dostęp do zagranicznych środków finansowych, wysoką stopę procentową i ograniczone możliwości kapitałowe polskich banków, stale pogarszającą się kondycję finansową przedsiębiorstw.

Observed growth of Polish foreign debt by the growth of enterprises debts can be explained by several factors such as relatively easy access to foreign financial means, high interest rate and limited financial abilities of Polish banks and the constantly worsening financial condition of enterprises.(A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jabłoński P., Więcej kredytów zagranicznych. "Rzeczpospolita" nr 229/2001.
  2. Nakonieczna-Kisiel H., Kredyty zagraniczne przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych. "Firma i Rynek" nr 1/2000.
  3. Słojewska A., Poziom bezpieczny, tendencja niepokojąca. "Rzeczpospolita" nr 93/2000.
  4. Stan przedzawałowy. "Gazeta Bankowa" z 20/26 czerwca 2000.
  5. Sulimierski B., Kredyty zagraniczne i zadłużenie przedsiębiorstw działających w Polsce. [W:] Raport IKiC HZ, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu