BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kagan Adam
Title
Efektywność gospodarstw osób prawnych na tle gospodarstw typu farmerskiego
Efficiency of legal persons' farms against intensive farming
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2009, nr 2, s. 83-96, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Efektywność rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Efficiency in agriculture, Arable farm, Data Envelopment Analysis (DEA), Comparative analysis of enterprise
Abstract
W artykule dokonano porównania efektywności dwóch grup gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinno-polową.: gospodarstw osób prawnych oraz farmerskich. Stwierdzono, że obie zbiorowości różnią się istotnie pod względem rozmiarów prowadzonej działalności rolniczej, ilości i proporcji czynników produkcji, tj. pracy, ziemi i kapitału. Wykorzystując nieparametryczną metodę analizy brzegowej (Data Envelopment Analisys) udowodniono, że pomimo zróżnicowania potencjału produkcyjnego obie grupy wykazywały zbliżoną efektywność techniczną nakładów. W latach 2004-2005 zaznaczyła się jednak znaczna przewaga efektywności ekonomicznej-kosztowej gospodarstw farmerskich. Była ona pochodną wyższej efektywności alokacyjnej, która wynikała z korzystniejszej kombinacji dwóch elementów: ilości i cen nakładów. Czynnikami, które mogą w przyszłości diametralnie zmienić poziom efektywności w obu grupach gospodarstw jest narastający w ostatnich latach wzrost płac osób zatrudnionych w rolnictwie oraz odwrócenie tendencji w zakresie kształtowania kosztu kapitału obcego. Bardzo istotnym elementem dla wyników ekonomicznych i przyszłego funkcjonowania zwłaszcza gospodarstw osób prawnych dzierżawiących ziemię z Zasobu Skarbu Państwa mogą być zapowiadane zmiany warunków jej użytkowania oraz rozdysponowania. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Coelli T., Prasada Rao D., O'Donnell J., Battese G.: An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, New York 2005.
 2. Czternasty W., Czyżewski B.: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teorie, analizy i tendencje. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. Cooper W., Seiford L., Tone K.: Data Envelopment Analysis. A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver Software. Springer 2007.
 4. Domański C., Pruska K.: Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa 2000.
 5. Dzun W.: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 6. GUS: Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych 2002. GUS, Warszawa 2003.
 7. 7, Józwiak W., Kagan A.: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 95, z. l, 2008.
 8. Józwiak W., Mirkowska Z.: Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnych [w:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (red. W. Józwiak). Program Wieloletni 2005-2009, nr 68. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 9. Kagan A.: Zmiany funkcjonowania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, 2007.
 10. Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 11. Runowski H.: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń, Materiały z konferencji. SGGW, Warszawa 2002.
 12. Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek L: Metodologia SGM "2002" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Program Wieloletni 2005-2009, nr 4. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 13. Stępień K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004.
 14. Woś A.: Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu