BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubarycz Renata
Title
Śródroczne sprawozdania finansowe jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy
Interm Financial Reporting of units Applying Ifrs for the First Time
Source
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (24), 2007, nr 82, s. 43-52, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Metody i narzędzia finansowej oceny przedsiębiorstwa i zarządzania finansami
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość finansowa
Financial statements, International Financial Reporting Standard, Financial accounting
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano sposoby sporządzania przez jednostki śródrocznych sprawozdań finansowych w sytuacji stosowania MSSF po raz pierwszy. Omówiono polskie uregulowania prawne oraz standardy MSR 34 i MSSF1. Przedstawiono różne opcje, z których mogą skorzystać jednostki chcące sporządzać sprawozdanie finansowe za okres krótszy niż rok obrachunkowy.

This paper is a presentation of Polish statutory regulations, International Accounting Standard No. 34 Interim Financial Reporting and IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. IAS 34 applies if an entity is required or chooses to publish an interim financial report in accordance with IFRS1. IAS 34 defines the minimum content of an interim financial report as a condensed balance sheet, condensed income statement, condensed statement showing changes in equity, condensed cash flow statement, and selected explanatory notes. However some matters will be decided by national governments, securities regulators, stock exchanges, and accountancy bodies and the decision is for entities.(original abstrac
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. JARUGA A., Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości -podobieństwa i różnice. Warszawa, Stowarzyszenie Księgowych, 2004, 5-19, 421-424, 443-446.
  2. JARUGA A. pod red., Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSR/MSSF, Warszawa, SK w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, 76-79, 298-299.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 2004, tom II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2005, Warszawa, 2005, 71-100.
  4. MISIŃSKA D., Miejsce IV Dyrektywy UE w polskiej ustawie o rachunkowości. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, T. Cebrowska, D. Misińska, J. Szafraniec (red.), Wrocław, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004, Nr 1048, 40-41.
  5. OLECHOWICZ I., TŁACZAŁA A., Sprawozdawczość finansowa. Warszawa, DIFIN, 2004, 208-211.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 707/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, załącznik MSSF 1 - Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, ww.doc.ukie.gov.pl/dt/32004R0707.doc.
  7. USTAWA z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), http://www.mf.gov.pl/.
  8. WALINSKA E., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Kraków, Oficyna ekonomiczna, 2005, 34-41, 100-112, 123-134, 151-198.
Cited by
Show
ISSN
0239-3212
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu