BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felis Paweł
Title
Funkcjonowanie ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 1994-1999 - próba oceny
Investment Allowances in Corporate Income Tax and How They Performed in 1994-1999
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 59-76
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Ulgi podatkowe, Finansowanie inwestycji w gminie, Bezrobocie strukturalne, Podatki
Tax system, Corporate income tax, Tax incentives, Investment financing in district, Structural unemployment, Taxes
Abstract
W pierwszej części artykułu scharakteryzowano funkcjonowanie ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce w latach 1994-1999. W podatku dochodowym obowiązywały ulgi o powszechnym charakterze oraz ulgi z tytułu inwestycji w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. W części drugiej dokonano oceny rozwiązań systemowych oraz analizy wykorzystania ulg inwestycyjnych w omawianym okresie.

The first part of the article is devoted to the subject of investment allowances in corporate income tax and how they performed in 1994-1999. The second part consists of assessment of system solutions as well as analysis of application of investment allowances in that period.(A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. "Biuletyn Statystyczny GUS" nr 2/1995, nr 2/1998, nr 2/2000.
 2. "Biuletyn Statystyczny GUS" nr 2/1996, nr 6/1996.
 3. Baruk J., Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych. "Wiadomości Statystyczne" nr 1/1999.
 4. Biała księga podatków. Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998, s. 36-37.
 5. Cenkier A., Felis P., Gołębiowski G., Elementy finansów przedsiębiorstw. [W:] System Finansowy w Polsce - lata dziewięćdziesiąte. Red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, s. 325.
 6. Dobiegała-Korona B., System podatkowy a innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Ref. na konferencję nauk. "Przedsiębiorstwo wobec polityki podatkowej". IFGN, Warszawa 1997.
 7. Dźwigała G., Ożóg I.., Podatek dochodowy od osób prawnych - kontrowersyjne zmiany. "Przegląd Podatkowy" nr 4/1999.
 8. Grabowska A., Ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym od osób prawnych - szansa czy pułapka. "Rzeczpospolita" nr 142 z 20 czerwca 1996.
 9. Ickiewicz J., Felis P., Wpływ obciążeń finansowych na rozwój przedsiębiorstw. "Finansista" nr 2/2002.
 10. Ickiewicz J., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw. Of. Wyd. SGH, Warszawa 1998, s. 36.
 11. Obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 28 lutego 1996 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz.U. nr 39, poz. 171).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1997 nr l, poz. 3 ze zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu (Dz.U. nr 42, poz. 219).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. nr 59, poz. 266).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. nr 14, poz. 63 ze zm.).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz.U. nr 18, poz. 62).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz.U. nr 18, poz. 62).
 18. Sokołowski J., Preferencje podatkowe jako źródło finansowania inwestycji, Referat na konferencję nauk. "Przedsiębiorstwo wobec polityki podatkowej". IFGN, Warszawa 1997, s. 211.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu