BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wernik Andrzej
Title
Równowaga finansów publicznych a euro
Source
Bank i Kredyt, 2009, nr 3, s. 47-69, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Równowaga finansowa, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Strefa euro, Państwa członkowskie
Public finance, Financial equilibrium, Budget deficit, Public debt, Eurozone, Member states
Note
streszcz.
Abstract
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są, zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, do unikania nadmiernego deficytu finansów publicznych, tzn. do utrzymywania deficytu na poziomie nie przekraczającym 3% PKB. Przekroczenie tego poziomu powoduje otwarcie wobec danego państwa procedury nadmiernego deficytu. Równocześnie deficyt nieprzekraczający 3% PKB oraz dług publiczny nieprzekraczający 60% PKB stanowią kryteria konwergencji warunkujące przyjęcie danego państwa do strefy euro. W stosunku do Polski od 2004 r. prowadzona była procedura nadmiernego deficytu i została zakończona dopiero 8 lipca 2008 r. w związku z obniżeniem deficytu w 2007 r. do 1,9%. Jednakże w związku ze wzrostem deficytu w 2008 r. do 3,9% PKB może zostać wznowiona. Wielkość deficytu finansów publicznych w dużym stopniu zależy od stanu koniunktury i drastyczne spowolnienie dynamiki gospodarczej przesądza niemożność utrzymania deficytu poniżej 3%. Dotyczy to 2009 r. W następnych latach sytuacja będzie zależała od poprawy koniunktury, jednak utrzymanie deficytu na poziomie zapewniającym spełnienie fiskalnych warunków konwergencji będzie wymagało ostrej dyscypliny wydatków publicznych i rezygnacji z dalszego obniżania podatków. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black J. (2008), Słownik ekonomii, PWN, Warszawa.
 2. European Commission (2009), EU interim forecasts for 2009-2010. January 2009, http://ec.europa.eu.
 3. Eurostat, Euroindicators (2007), Provision of deficit and debt data for 2006, nr 142.
 4. Eurostat, Euroindicators (2008), Provision of deficit and debt data for 2007, nr 147.
 5. Eurostat, Euroindicators (2009), Provision of deficit and debt data for 2008, nr 56.
 6. Mitchell B.R. (1993), International Historical Statistics, The Americas 1750-1988, Stockton Press, New York.
 7. Mucha-Leszko B. (2007), Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. Program Konwergencji. Aktualizacja 2007, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, marzec 2008.
 9. Program Konwergencji. Aktualizacja 2008, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, grudzień 2008.
 10. Rada (Unii Europejskiej), Rozporządzenie nr 1466/97 z 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz.Urz. UE, nr L 209.
 11. Rada (Unii Europejskiej), Rozporządzenie nr 1467/97 z 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz.Urz. UE, nr L 209.
 12. Rada (Unii Europejskiej), Rozporządzenie nr 1055/2005 z 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz.Urz. UE, nr L 174.
 13. Rada (Unii Europejskiej), Rozporządzenie nr 1056/2005 z 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz.Urz. UE, nr L 174.
 14. Rada (Unii Europejskiej), Opinia z 8 lipca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2007-2010 przedstawionego przez Polskę, Dz.Urz. UE, nr C 182.
 15. Rada (Unii Europejskiej), Opinia z 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008-2011 przedstawionego przez Polskę, Dz.Urz. UE., nr C 66.
 16. Rada Ministrów (2008), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., Warszawa.
 17. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, www.consilium.europa.eu.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu