BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzaszcz Wioletta
Title
Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce
Results of sustainable farms in Poland
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 4, s. 17-37, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo zrównoważone, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Sustainable agriculture, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw zrównoważonych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych wyróżniających się znacząca produkcją towarową. Grupę gospodarstw zrównoważonych wyodrębniono spośród wszystkich indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach systemu FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). Za gospodarstwa zrównoważone uznano te, które spełniały jednocześnie wszystkie wybrane kryteria środowiskowo-produkcyjne. Każde z gospodarstw cechujących się wskazaną strukturą upraw oraz obsadą zwierząt w gospodarstwie uznano za przyjazne środowisku. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw zrównoważonych oraz ogółu gospodarstw indywidualnych zostały przedstawione w jednorodnych grupach pod względem potencjału produkcyjnego. W celu rozpoznania konkurencyjnych grup gospodarstw rolnych, w pracy posłużono się wybranymi wskaźnikami uwzględniającymi poziom jednostkowych kosztów materialnych wartości produkcji końcowej brutto z gospodarstwa rolnego oraz wartości rolniczej produkcji towarowej brutto, udział dopłat ogółem w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną pracy rodziny (jednostkę przeliczeniową pracy rodziny). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the production and economic results of sustainable farms against the total of individual farms characterised by significant commercial production. The group of sustainable farms has been selected from among all individual agricultural farms conducting their accounting within the FADN (Farm Accountancy Data Network) system. Sustainable farms are those, which meet all the selected environmental and production criteria. Each of the farms charakterised by a specific structure of crops and population of animals in the farm has been assumed as meeting the criteria of environmentally-friendly farm. Production and economic results of sustainable farms and of all individual farms are presented in unified groups hi terms of their production potential. In order to distinguish between competitive groups of agricultural farms, selected indicators were used in the survey, taking account of the level of unit material cost of final production value (gross), share of subsidies in total in the income from a family agricultural farm and income from a family agricultural farm per one full-time employed family member (family farm income r family work unit FFI/FWU). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Harasim A.: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG-PIB, Puławy 2006.
  2. Jasińska E., Michalak P.: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I: Wyniki Standardowe. FADN, Warszawa 2008.
  3. Kopiński J., Madej A.: Ilość azotu dostarczanego w nawozach naturalnych w zależności od obsady zwierząt. Nawozy i nawożenie. Rok VIII (pod red. M. Fotymy), z. 4. IUNG-PIB, Puławy 2006.
  4. Krasowicz S.: Cechy rolnictwa zrównoważonego /w:/ Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (pod red. J. St. Zegara), z. 11. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
  5. Majewski E.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
  6. Wrzaszcz W.: Zdolność konkurencyjna gospodarstw zrównoważonych. Roczniki SERiA2008.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu